KvalitetPåkrevd

objekttype

Geovekst Erstattet

Posisjonskvalitet påkrevd. Brukes stort sett på på kurve- og punktobjekter i FKB.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer oppgitt i cm Integer 1..1
- synbarhet hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen Synbarhet (kodeliste) 0..1
- målemetodeHøyde metode for å måle høyden MålemetodeHøyde (kodeliste) 0..1
- nøyaktighetHøyde nøyaktighet for høyden i cm Integer 0..1
Fellesegenskaper
identifikasjon Unik identifikasjon av objektet Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId Unik identifikator innenfor navnerommet. For FKB benyttes UUID. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom i form av en URI CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. Benyttes normalt ikke i FKB. CharacterString 0..1
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Date 0..1
registreringsversjon angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er utgangspunkt for dataene Registreringsversjon (datatype) 0..1
- produkt entydig navn på produktet i form av et kortnavn CharacterString 1..1
- versjon versjonsnummer CharacterString 1..1
- undertype brukes for å skille mellom undertyper av en versjon, dvs. endringer i registeringsinstruks for et objekt CharacterString 0..1
verifiseringsdato dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten Date 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene DateTime 0..1
informasjon generell opplysning CharacterString 0..1
prosesshistorie beskrivelse av de prosesser som dataene er gått gjennom som kan ha betydning for kvaliteten og bruken av dataene CharacterString 0..1
kopidata angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Kopidata (datatype) 0..1
- områdeId identifikasjon av område som dataene dekker. Angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Integer 1..1
- originalDatavert ansvarlig etat for forvaltning av data CharacterString 1..1
- kopidato dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet DateTime 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
DATAFANGSTDATO Date 0..1
Registreringsversjon (datatype) 0..1
- PRODUKT CharacterString 50 1..1
- VERSJON CharacterString 50 1..1
- UNDERVERSJON CharacterString 50 0..1
VERIFISERINGSDATO Date 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..1
PROSESS_HISTORIE CharacterString 255 0..1
Kopidata (datatype) 0..1
- OMRÅDEID Integer 4 1..1
- ORIGINALDATAVERT CharacterString 50 1..1
- KOPIDATO DateTime 1..1
Posisjonskvalitet 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
datafangstdato Date
registreringsversjon Registreringsversjon (datatype)
- produkt CharacterString
- versjon CharacterString
- undertype CharacterString
verifiseringsdato Date
oppdateringsdato DateTime
informasjon CharacterString
prosesshistorie CharacterString
kopidata Kopidata (datatype)
- områdeId Integer
- originalDatavert CharacterString
- kopidato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet

Vis KvalitetPåkrevd i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Posisjonskvalitet 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Brudetalj supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype Stikkrenne supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype Bruavgrensning supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype Tunnelportal supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype Kulvert supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype Flaggstang supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype BautaStatueGrense supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype FundamentKant supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype BrønnGrense supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype Bensinpumpe supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype FrittståendeTrappKant supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype Pipekant supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype Smørebukk supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype Tårnkant supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype Tankkant supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype KloakkrenseanleggGrense supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype Portstolpe supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype MurFrittstående supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype AnnetGjerde supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype VeggFrittstående supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype Skjerm supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype Voll supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype Steingjerde supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype MurLoddrett supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype SkråForstøtningsmurAvgrensning supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype Tribunekant supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype Taubane supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype Hoppbakke supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype Skitrekk supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype Gondolbane supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype Sandkasse supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype SvømmebassengKant supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype Skytebaneinnretning supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype Stolheis supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype Idrettsanlegg supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype Dikekant supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype FiskehjellMøne supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype Fisketrapp supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype FiskehjellGrense supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype Elveforbygningskant supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype BeskrivendeHjelpelinjeAnlegg supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype ElveterskelKant supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype Flytebryggekant supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype Damkant supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype Fortøyningskar supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype OppdrettsmerderKant supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype Rørgate supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype MoloKant supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype KaiBryggeKant supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype Slipp supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype Oppdrettskar supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype Pælebunt supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype Sluse supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype Fløtningsrenne supertype KvalitetPåkrevd
arv subtype KvalitetPåkrevd supertype Fellesegenskaper