FellesegenskaperAvgrensning

objekttype

Norges geologiske undersøkelse Utkast

avgrensning av ulike typer løsmasser (jordarter)
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
identifikasjon Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt. Identifikasjon (datatype) 0..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans) CharacterString 0..1
førsteDigitaliseringsdato dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet. Date 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. Date 0..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. Date 1..1
temakvalitet kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning TemaKvalitet (kodeliste) 0..1
egnetMålestokk Beskriver det målestokksområdet hvor dataene er best egnet. Egenskapen viser målestokktallet, eksempel: 1:50 000 = 50000. Objekter kan være utvalgt, plassert eller generalisert i forhold til egnet målestokk. Denne egenskapen kan benyttes for å velge hvilke objekter som skal tegnes ut i ulike målestokker. Integer 0..1
geolPavisningstype hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen GeolPavisningstype (kodeliste) 0..1
geolPavisningstypeNavn hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen CharacterString 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 0..1
- målemetodeNavn metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss CharacterString 0..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
medium objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc. Medium (kodeliste) 0..1
mediumNavn objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon 0..1
FØRSTEDIGITALISERINGSDATO Date 0..1
OPPDATERINGSDATO Date 0..1
DATAUTTAKSDATO Date 1..1
TEMAKVAL TemaKvalitet 14 0..1
EGNETMÅLESTOKK Integer 8 0..1
GEOPÅVISNINGTYPE GeolPavisningstype 2 0..1
GEOLPAVISNINGSTYPENAVN CharacterString 150 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
Posisjonskvalitet 0..1
Medium 0..1
MEDIUMNAVN CharacterString 35 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon
førsteDigitaliseringsdato Date
oppdateringsdato Date
datauttaksdato Date
temakvalitet TemaKvalitet
egnetMålestokk Integer
geolPavisningstype GeolPavisningstype with what certainty a geological object has been identified in the terrain, or on which method the identification/registration is based
geolPavisningstypeNavn CharacterString with what certainty a geological object has been identified in the terrain, or on which method the identification/registration is based
opphav CharacterString
kvalitet Posisjonskvalitet
medium Medium
mediumNavn CharacterString

Vis FellesegenskaperAvgrensning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Identifikasjon 0 ..1
Date 0 ..1
Date 0 ..1
Date 1 ..1
TemaKvalitet 0 ..1
Integer 0 ..1
GeolPavisningstype 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Posisjonskvalitet 0 ..1
Medium 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype LosmasseGrense supertype FellesegenskaperAvgrensning
arv subtype FiktivDelelinje supertype FellesegenskaperAvgrensning
arv subtype Kartbladkant supertype FellesegenskaperAvgrensning
arv subtype Dataavgrensning supertype FellesegenskaperAvgrensning
arv subtype Temakartavgrensning supertype FellesegenskaperAvgrensning