SkredAktsomhetFellesegenskaper

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat

abstrakt objekt som bærer en egenskaper som benyttes i flere av skredaktsomhetsklassene. Benyttes til arv av egenskaper.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
skredType hvilke skredmasser som er forbundet med skredfaren Skredtype 1..1
skredfareVurdering grov angivelse av hvor skredutsatt et område er Merknad: Inndelingen er benyttet i utarbeidelsen av faresonekart for stein- og snøskred. Disse er basert på NGIs geomorfologisk tolkning av terrengformene på kart, flybilder og i terrenget, grunnundersøkelse, vurdering av klimatiske forhold, opplysninger fra kilder og generell kunnskap om skredfare. Målemetode (kodeliste) 0..1
temaKvalitet kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering TemaKvalitet (kodeliste) 0..1
målemetode metode som ligger til grunn for registrering av posisjon Målemetode (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
SKREDTYPE Skredtype 2 1..1
SKREDFAREVURD Målemetode 1 0..1
TEMAKVAL TemaKvalitet 14 0..1
MÅLEMETODE Målemetode 2 0..1
Name Type English Description
skredType Skredtype
skredfareVurdering Målemetode
temaKvalitet TemaKvalitet
målemetode Målemetode method on which registration of position is based

Vis SkredAktsomhetFellesegenskaper i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Skredtype 1 ..1
Målemetode 0 ..1
TemaKvalitet 0 ..1
Målemetode 0 ..1