ArealressursGrenseFiktiv AreaResourceBoundaryFictitious

objekttype

Norsk institutt for bioøkonomi Ukjent

avgrensing mellom to arealressursflater som har like egenskapsverdier
delimitation between two area resource surfaces with identical attribute values
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
FellesegenskaperFiktiv
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 1..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
prosesshistorie beskrivelse av de prosesser som dataene er gått gjennom som kan ha betydning for kvaliteten og bruken av dataene Merknad: Prosesshistorie vil kunne inneholde informasjon om transformasjoner. Hva slags informasjon som angis er ofte gitt i andre standarder, f.eks kvalitet og kvalitetsikring. CharacterString 0..*
kopidata angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble kopiert fra originaldatasettet og hvem som er originaldataansvarlig Kopidata 0..1
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString 0..*
registreringsversjon angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er utgangspunkt for dataene Registreringsversjon 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DateTime 1..1
DateTime 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..*
Kopidata 0..1
CharacterString 0..*
Registreringsversjon 0..1
Kurve 1..1
Name Type English Description
datafangstdato DateTime
oppdateringsdato DateTime
opphav CharacterString
prosesshistorie CharacterString
kopidata Kopidata
informasjon CharacterString
registreringsversjon Registreringsversjon
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis ArealressursGrenseFiktiv i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon ArealressursFlate 1..2 fiktivavgrensning ArealressursGrenseFiktiv 0..*
arv subtype ArealressursGrenseFiktiv supertype FellesegenskaperFiktiv