Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Fulldyrka- og overflatedyrka jord;Fulldyrka jord kan brukes til åkervekster eller til eng og kan fornyes gjennom pløying. Overflatedyrka jord er for det meste ryddet og jevnet i overflata, slik at maskinell høsting er mulig;24;;; Innmarksbeite;Innmarksareal som kan brukes som beite, men som ikke kan høstes maskinelt. Minst 50 % av arealet er dekt av grassarter;25;;; Ikke relevant;Opplysning om jordbruksareal er ikke relevant.;98;;; Uspesifisert jordbruksareal;Gjelder jordbruksområder som ligger utenfor AR5 kartleggingsområder hentet fra N50.;99;;;