GravbarhetFlate

objekttype

Norges geologiske undersøkelse Gyldig

areal som beskriver hvor lett eller vanskelig det er å grave i bunnsedimenter. Gravbarhet er en avledet egenskap fra sedKornstorrelse.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
sedKornstørrelse klassifisering av sedimentene basert på kornstørrelsessammensetning. SedKornstorrelse (kodeliste) 1..1
sedKornstørrelseNavn klassifisering av sedimentene basert på kornstørrelsessammensetning. CharacterString 0..1
gravbarhet angivelse av om det er lett eller vanskelig å grave i havbunnen. Inndelingen er basert på sedimentfordeling, og angir både hvor enkelt det er å grave i bunnen og den forventede stabiliteten til det utgravde området. Gravbarhet (kodeliste) 0..1
gravbarhetNavn angivelse av om det er lett eller vanskelig å grave i havbunnen. Inndelingen er basert på sedimentfordeling, og angir både hvor enkelt det er å grave i bunnen og den forventede stabiliteten til det utgravde området. CharacterString 0..1
GenerelleEgenskaperGravbarhetFlate
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 1..1
førsteDigitaliseringsdato dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet. DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 1..1
FØRSTEDIGITALISERINGSDATO DateTime 0..1
Flate 1..1
SEDKORNSTR SedKornstorrelse 3 1..1
SEDKORNSTØRRELSENAVN CharacterString 55 0..1
Gravbarhet 0..1
GRAVBARHETNAVN CharacterString 23 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
datauttaksdato DateTime
førsteDigitaliseringsdato DateTime
område Flate
sedKornstørrelse SedKornstorrelse
sedKornstørrelseNavn CharacterString
gravbarhet Gravbarhet
gravbarhetNavn CharacterString

Vis GravbarhetFlate i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
SedKornstorrelse 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Gravbarhet 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning Dataavgrensning 0..* GravbarhetFlate
assosiasjon avgrensning GeolAvgrLinje 0..* GravbarhetFlate
arv subtype GravbarhetFlate supertype GenerelleEgenskaperGravbarhetFlate