SedKornstorrelse SEDKORNSTR

kodeliste

Norges geologiske undersøkelse Gyldig

klassifisering av sedimentene basert på kornstørrelsessammensetning Eksempel: Slamholdig grus. Sand:silt+leir <1:1, grus 30-80% betyr at sedimentet består av 30-80% grus, og i de øvrige 20-70% er innholdet av slam (silt+leire) større enn innholdet av sand.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Uspesifisert Kornstørrelse ikke angitt 0
Tynt eller usammenhengende sedimentdekke over berggrunn Veksling mellom små sedimentbassenger, bart fjell og/eller bart fjell med tynt/usammenhengende sedimentdekke. Sedimenter har varierende kornstørrelse 1
Bart fjell Områder med bart fjell uten sedimentdekke 5
Leire Leir:silt >2:1 og leir+silt >90%, sand <10%, grus <2% 10
Organisk slam Leir:silt fra 1:2 til 2:1 og leir+silt >90%, sand <10%, grus <2%. Høyt innhold av organisk materiale 15
Slam Leir:silt fra 1:2 til 2:1 og leir+silt >90%, sand < 10%, grus <2% 20
Slam med blokker av sedimenter Slam i veksling med blokker av harde sedimenter 21
Sandholdig leire Leir:silt >2:1 og leir+silt >50%, sand <50%, grus <2% 30
Sandholdig slam Leir:silt >2:1 og leir+silt >50%, sand <50%, grus <2% 40
Silt Leir:silt <1:2 og leir+silt >90%, sand <10%, grus <2% 50
Sandholdig silt Silt:leir >2:1 og leir+silt >50%, sand <50%, grus <2% 60
Leirholdig sand Sand >50%, leir:silt >2:1 og leir+silt <50%, grus <2% 70
Slamholdig sand Sand >50%, leir:silt fra 1:2 til 2:1 og leir+silt <50%, grus <2% 80
Siltholdig sand Sand >50%, silt:leir >2:1 og leir+silt <50%, grus <2% 90
Fin sand Sand >90%, inkluderer fin og veldig fin sand (Wentworth, 1922) 95
Sand Sand >90%, leir+silt <10%, grus <2% 100
Grov sand Sand >90%, inkluderer medium, grov og veldig grov sand (Wentworth, 1922) 105
Grusholdig slam Sand:silt+leir <1:9, grus 2-30% 110
Grusholdig sandholdig slam Sand:silt+leir fra 1:9 til 1:1, grus 2-30% 115
Grusholdig slamholdig sand Sand:silt+leir fra 1:1 til 9:1, grus 2-30% 120
Grusholdig sand Sand:silt+leir >9:1, grus 2-30% 130
Slamholdig grus Sand:silt+leir <1:1, grus 30-80% 140
Slamholdig sandholdig grus Sand:silt+leir fra 1:1 til 9:1, grus 30-80% 150
Sandholdig grus Sand: silt+leir >9:1, grus 30-80% 160
Grus Grus >80% 170
Grus og stein Dominans av grus og stein 174
Grus, stein og blokk Dominans av grus, stein og blokk 175
Stein og blokk Dominans av stein og blokk 180
Sand, grus og stein Dominans av sand, grus og stein 185
Sand og blokk Bimodal bunntype med hyppige forekomster av blokker på sandbunn. 190
Slam/sand og stein/blokk Bimodal bunntype der stein/blokk forekommer hyppig i områder dominert av finkornige sedimenter 205
Slam og sand med grus, stein og blokk Finkornige sedimenter med varierende innslag av grovere kornstørrelser 206
Stein/blokk med slam-/sanddekke Stein og/eller blokk overdekt av finkornig materiale 210
Sand, grus, stein og blokk Sand, grus, stein og blokk i vekslende sammensetning 215
Harde sedimenter eller sedimentære bergarter Blotning av konsoliderte sedimenter eller sedimentære bergarter på havbunnen 300
Biogent materiale Slam, sand og grus av biologisk opprinnelse 500
Antropogent materiale Sedimenter tilført eller sterkt påvirket av menneskers aktivitet. Kornstørrelser kan variere fra leir til blokker. 600
Verdi Navn Beskrivelse
0 Uspesifisert Kornstørrelse ikke angitt
1 Tynt eller usammenhengende sedimentdekke over berggrunn Veksling mellom små sedimentbassenger, bart fjell og/eller bart fjell med tynt/usammenhengende sedimentdekke. Sedimenter har varierende kornstørrelse
5 Bart fjell Områder med bart fjell uten sedimentdekke
10 Leire Leir:silt &gt;2:1 og leir+silt &gt;90%, sand &lt;10%, grus &lt;2%
15 Organisk slam Leir:silt fra 1:2 til 2:1 og leir+silt &gt;90%, sand &lt;10%, grus &lt;2%. Høyt innhold av organisk materiale
20 Slam Leir:silt fra 1:2 til 2:1 og leir+silt &gt;90%, sand &lt; 10%, grus &lt;2%
21 Slam med blokker av sedimenter Slam i veksling med blokker av harde sedimenter
30 Sandholdig leire Leir:silt &gt;2:1 og leir+silt &gt;50%, sand &lt;50%, grus &lt;2%
40 Sandholdig slam Leir:silt &gt;2:1 og leir+silt &gt;50%, sand &lt;50%, grus &lt;2%
50 Silt Leir:silt &lt;1:2 og leir+silt &gt;90%, sand &lt;10%, grus &lt;2%
60 Sandholdig silt Silt:leir &gt;2:1 og leir+silt &gt;50%, sand &lt;50%, grus &lt;2%
70 Leirholdig sand Sand &gt;50%, leir:silt &gt;2:1 og leir+silt &lt;50%, grus &lt;2%
80 Slamholdig sand Sand &gt;50%, leir:silt fra 1:2 til 2:1 og leir+silt &lt;50%, grus &lt;2%
90 Siltholdig sand Sand &gt;50%, silt:leir &gt;2:1 og leir+silt &lt;50%, grus &lt;2%
95 Fin sand Sand &gt;90%, inkluderer fin og veldig fin sand (Wentworth, 1922)
100 Sand Sand &gt;90%, leir+silt &lt;10%, grus &lt;2%
105 Grov sand Sand &gt;90%, inkluderer medium, grov og veldig grov sand (Wentworth, 1922)
110 Grusholdig slam Sand:silt+leir &lt;1:9, grus 2-30%
115 Grusholdig sandholdig slam Sand:silt+leir fra 1:9 til 1:1, grus 2-30%
120 Grusholdig slamholdig sand Sand:silt+leir fra 1:1 til 9:1, grus 2-30%
130 Grusholdig sand Sand:silt+leir &gt;9:1, grus 2-30%
140 Slamholdig grus Sand:silt+leir &lt;1:1, grus 30-80%
150 Slamholdig sandholdig grus Sand:silt+leir fra 1:1 til 9:1, grus 30-80%
160 Sandholdig grus Sand: silt+leir &gt;9:1, grus 30-80%
170 Grus Grus &gt;80%
174 Grus og stein Dominans av grus og stein
175 Grus, stein og blokk Dominans av grus, stein og blokk
180 Stein og blokk Dominans av stein og blokk
185 Sand, grus og stein Dominans av sand, grus og stein
Sand og blokk Bimodal bunntype med hyppige forekomster av blokker p&#229; sandbunn.
205 Slam/sand og stein/blokk Bimodal bunntype der stein/blokk forekommer hyppig i områder dominert av finkornige sedimenter
206 Slam og sand med grus, stein og blokk Finkornige sedimenter med varierende innslag av grovere kornstørrelser
210 Stein/blokk med slam-/sanddekke Stein og/eller blokk overdekt av finkornig materiale
215 Sand, grus, stein og blokk Sand, grus, stein og blokk i vekslende sammensetning
300 Harde sedimenter eller sedimentære bergarter Blotning av konsoliderte sedimenter eller sedimentære bergarter på havbunnen
500 Biogent materiale Slam, sand og grus av biologisk opprinnelse
Antropogent materiale Sedimenter tilf&#248;rt eller sterkt p&#229;virket av menneskers aktivitet. Kornst&#248;rrelser kan variere fra leir til blokker.
Name Description Code value
Uspesifisert
Tynt eller usammenhengende sedimentdekke over berggrunn
Bart fjell
Leire
Organisk slam
Slam
Slam med blokker av sedimenter
Sandholdig leire
Sandholdig slam
Silt
Sandholdig silt
Leirholdig sand
Slamholdig sand
Siltholdig sand
Fin sand
Sand
Grov sand
Grusholdig slam
Grusholdig sandholdig slam
Grusholdig slamholdig sand
Grusholdig sand
Slamholdig grus
Slamholdig sandholdig grus
Sandholdig grus
Grus
Grus og stein
Grus, stein og blokk
Stein og blokk
Sand, grus og stein
Sand og blokk
Slam/sand og stein/blokk
Slam og sand med grus, stein og blokk
Stein/blokk med slam-/sanddekke
Sand, grus, stein og blokk
Harde sedimenter eller sedimentære bergarter
Biogent materiale
Antropogent materiale

Vis SedKornstorrelse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1