historikk over bygningsstatuser BYGN_STAT_HIST

objekttype

Kartverket Utkast

Hvilken status (lovlige status for bygningstiltak) en bygning har eller har gjennomgått. Inneholder historikk.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bygningsstatus Hvilken status, f.eks. at ferdigattest er gitt. Er en av gitte, lovlige statuser. BygningsstatusKode (kodeliste) 1..1
dato Datoen hvor bygningen nådde bygningstiltak-statusen. Kan mangle. Date 0..1
registrertDato Dato for registrering Date 1..1
SOSI_ObjektMatrikkelEnkel
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 1..1
BYGGSTAT BygningsstatusKode 2 1..1
BYGN_HIST_DATO Date 0..1
REGISTRERT_DATO Date 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
oppdateringsdato DateTime
bygningsstatus BygningsstatusKode
dato Date
registrertDato Date

Vis historikk over bygningsstatuser i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
BygningsstatusKode 1 ..1
Date 0 ..1
Date 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon bygg Bygg 1 bygningsstatusHistorikk BygningsstatusHistorikk 0..*
arv subtype BygningsstatusHistorikk supertype SOSI_ObjektMatrikkelEnkel