GrenseSjø BoundarySea

objekttype

Kartverket Ukjent

grenselinjer i sjø --Definition-- boundry line at sea Note:Economic zone, fishery protection zone and centerlines
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger objektets sentrale del Kurve 1..1
grensetypeSjø GrensetypeSjø 1..1
gyldigTil DateTime 0..1
SOSI_objekt_NMG_grenser
datafangstdato for fastsatte grenser/flater er datafangstdato det samme som vedtaksdato eller dato for undertegning av traktat eller avtale DateTime 0..1
oppdateringsdato DateTime 1..1
kvalitet Produktspesifikasjon: gjelder ikke data fra Norsk polarinstitutt (kystkontur) Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 1..1
status Status (kodeliste) 1..*
gyldigFra dato for ikrafttredelse av lov, forskrift eller traktat DateTime 0..1
informasjon offisiell definisjon samt annen informasjon CharacterString 0..*
link link til lov, forskrift eller traktat Link (datatype) 0..*
navn CharacterString 1..*
lovRef Produktspesifikasjon: henviser til lover, forskrifter eller traktater CharacterString 0..*
landKode Landkode (kodeliste) 1..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
DateTime 0..1
DateTime 1..1
Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
Målemetode 1..1
Integer 1..1
Status (kodeliste) 1..*
DateTime 0..1
CharacterString 0..*
Link (datatype) 0..*
CharacterString 1..*
CharacterString 0..*
Landkode (kodeliste) 1..*
Kurve 1..1
GrensetypeSjø 1..1
DateTime 0..1
Name Type English Description
datafangstdato DateTime
oppdateringsdato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode
- nøyaktighet Integer
status Status (kodeliste)
gyldigFra DateTime
informasjon CharacterString
link Link (datatype)
navn CharacterString
lovRef CharacterString
landKode Landkode (kodeliste)
grense Kurve centerline cource follwed by the central part of the object
grensetypeSjø GrensetypeSjø boundaryTypeSea
gyldigTil DateTime

Vis GrenseSjø i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
GrensetypeSjø 1 ..1
DateTime 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype GrenseSjø supertype SOSI_objekt_NMG_grenser