Korallbunntyper

objekttype

Havforskningsinstituttet Gyldig

Observasjoner av ulike korallbunntyper (Levende Lophelia, Korallgrus og Død Lophelia) er loggført i felt under videoundersøkelse av havbunnen. Observations of coral substrates (Live Lophelia, Coral rubble, and Dead Lophelia) are registered in the field during video investigations of the sea-bed.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon sted som objektet eksisterer på. Location where the object exists Punkt 1..1
toktNummer toktnummer ved Havforskningsinstituttet. Cruise number at IMR. Integer 1..1
referanseStasjon referansestasjon, unik innen MAREANO. Reference number during MAREANO prosject (superstation). Integer 1..1
prøveNummer prøvenummer for redskapet, unikt innen toktNummer. Sample number for the equipment, unique on cruisenumber. Integer 1..1
korallrevNummer korallrev nummer. Coral reef code. CharacterString 0..1
korallrevBunntype observert bunntype mht. korallrev. Observered bottomtype regarding to coral reefs. KorallrevBunntype (kodeliste) 1..1
dato observasjonsdato. Date of observation. Date 1..1
bunnDybde bunndyp der observasjonen ble gjort. Bottomdepth where the observation was made. Real 1..1
breddegrad breddegrad som observasjonen ble gjort på. Latitude where the observation was made. Real 1..1
lengdegrad lengdegrad som observasjonen ble gjort på. Longitude where the observation was made. Real 1..1
GenEgenskaperKorallbunntyper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 1..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 36 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 1..1
Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString 255 1..1
Punkt Punkt 1..1
TOKTNUMMER Integer 7 1..1
REFERANSESTASJON Integer 4 1..1
PRØVENUMMER Integer 4 1..1
KORALLREVNUMMER CharacterString 12 0..1
KORALLREVBUNNTYPE KorallrevBunntype 22 1..1
DATO Date 1..1
BUNNDYBDE Real 7.2 1..1
BREDDEGRAD Real 11.8 1..1
LENGDEGRAD Real 11.8 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
datauttaksdato DateTime
opphav CharacterString
posisjon Punkt position
toktNummer Integer
referanseStasjon Integer
prøveNummer Integer
korallrevNummer CharacterString
korallrevBunntype KorallrevBunntype
dato Date
bunnDybde Real
breddegrad Real
lengdegrad Real

Vis Korallbunntyper i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
CharacterString 0 ..1
KorallrevBunntype 1 ..1
Date 1 ..1
Real 1 ..1
Real 1 ..1
Real 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Korallbunntyper supertype GenEgenskaperKorallbunntyper