HovedledOgBiled

objekttype

Kystverket Gyldig

Datasettet viser farleden slik den er gitt gjennom forskrift av 30. november 2009 nr. 1477 (forskrift om farleder). Hele norskekysten er i dag dekket av et standardisert referansesystem av ulike farledskategorier. Farledsstrukturen omfatter nettverket av sjøverts transportårer og er et nasjonalt geografisk referansesystem for tiltak innen forvaltning, planlegging, utbygging og operativ virksomhet i kystsonen. Farledsdatasettet beskriver hvor Kystverket har sine hovedinteresseområder på kysten og det er viktig for Kystverket at det blir tatt hensyn til farledsnettet ved planlegging og forvaltning i kystområdene.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
farlednavn Farledens navn CharacterString 1..1
farlednummer Farledens nummer CharacterString 1..1
farledtype Type farled (hovedled/biled) Farledtype (kodeliste) 1..1
lokalisering Farledens geografiske representasjon Kurve 1..1
FarledGenEgenskaper
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 1..1
identifikasjon Universal Unique IDentifier (UUID) - en unik identifikator for hvert enkeltobjekt - 36 tegn lang Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalid lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAUTTAKSDATO DateTime 1..1
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 36 1..1
- NAVNEROM CharacterString 255 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 1..1
FARLEDNAVN CharacterString 150 1..1
FARLEDNUMMER CharacterString 10 1..1
FARLEDTYPE Farledtype 20 1..1
LOKALISERING Kurve 1..1
Name Type English Description
datauttaksdato DateTime
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalid CharacterString localId
- navnerom CharacterString
- versjonId CharacterString versionId
farlednavn CharacterString
farlednummer CharacterString
farledtype Farledtype
lokalisering Kurve

Vis HovedledOgBiled i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Farledtype 1 ..1
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype HovedledOgBiled supertype FarledGenEgenskaper