Veg

objekttype

Kartverket Gyldig

Er å forstå som en gate, vegstrekning, sti, plass eller område som har eller skal tildeles ett adressenavn. Merknad: (teknisk): Vegen eksisterer selv om det ikke er knyttet noen vegadresser til den.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
adressekode Et nummer som entydig identifiserer adresserbare gater, veger, stier, plasser og områder som er ført i matrikkelen. For hvert adressenavn skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften § 51.2. Merknad: Adressekode er unik innenfor kommunen Integer 1..1
adressenavn Navn på gate, veg, sti, plass eller område som er ført i matrikkelen. (matrikkelforskriften § 2e) CharacterString 1..1
kortAdressenavn En forkortelse av adressenavnet dersom dette er på mer enn 22 tegn. Hvis adressenavnet er på 22 tegn eller mindre vil kort adressenavn inneholde det samme navnet. Matrikkelforskriften § 51. Merknad: Skal alltid brukes ved utveksling av data med andre systemer. CharacterString 0..1
kommunenummer nummerering av kommunen i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Merknad2: Hentet fra fagområdestandarden "Nasjonal hovedinndeling" Kommunenummer (kodeliste) 1..1
kommunenavn offisielle navn på en kommune Merknad: Satt sammen etter priroitert rekkefølge (ulike språk). Hentet fra forklaringsfeltet i kommunenummer-kodelisten i fagområdestandarden "Nasjonal hovedinndeling" CharacterString 1..1
uuidVeg Objektidentifikator realisert som UUID CharacterString 1..1
SOSI_ObjektVeg
identifikasjonVeg unik identifikasjon av et objekt IdentifikasjonVeg (datatype) 0..1
- vegId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IdentifikasjonVeg (datatype) 0..1
- VEGID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
ADRESSEKODE Integer 5 1..1
ADRESSENAVN CharacterString 100 1..1
KORTADRESSENAVN CharacterString 22 0..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer 4 1..1
KOMMUNENAVN CharacterString 100 1..1
UUIDVEG CharacterString 36 1..1
Name Type English Description
identifikasjonVeg IdentifikasjonVeg (datatype)
- vegId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
oppdateringsdato DateTime
adressekode Integer
adressenavn CharacterString
kortAdressenavn CharacterString
kommunenummer Kommunenummer
kommunenavn CharacterString
uuidVeg CharacterString

Vis Veg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Kommunenummer 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon vegadresse Vegadresse 0..* veg Veg 1
arv subtype Veg supertype SOSI_ObjektVeg