Veg

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig

Er å forstå som en gate, vegstrekning, sti, plass eller område som har eller skal tildeles ett adressenavn. Merknad: Vegen eksisterer selv om det ikke er knyttet noen vegadresser til den.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
adressekode Et nummer som entydig identifiserer adresserbare gater, veger, stier, plasser og områder som er ført i matrikkelen. For hvert adressenavn skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften § 51.2. Merknad: Adressekode er unik innenfor kommunen Integer 0..1
adressenavn Navn på gate, veg, sti, plass eller område som er ført i matrikkelen. (matrikkelforskriften § 2e) CharacterString 0..1
avsluttetAv brukernavnet i matrikkelen til den personen som har avsluttet en versjon av databaseobjektet. Brukernavnet legges på ved etablering av ny versjon, og vil være det samme som oppdatertAv på den nye versjonen. CharacterString 0..1
kommunalTilleggsdel Kommunal tilleggsdel for veg. VegTillegg (datatype) 0..1
- kommentarer Kommentarer for veg Kommentar (objekttype) 0..*
kortAdressenavn En forkortelse av adressenavnet dersom dette er på mer enn 22 tegn. Hvis adressenavnet er på 22 tegn eller mindre vil kort adressenavn inneholde det samme navnet. Matrikkelforskriften § 51. Merknad: Skal alltid brukes ved utveksling av data med andre systemer. CharacterString 0..1
oppdatertAv brukernavnet i matrikkelen til den personen som har forårsaket en ny versjon av databaseobjektet. Brukernavnet legges på ved etablering av ny versjon. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
ADRESSEKODE Integer 5 0..1
ADRESSENAVN CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
VegTillegg 0..1
KORTADRESSENAVN CharacterString 22 0..1
CharacterString 0..1
Name Type English Description
adressekode Integer
adressenavn CharacterString
avsluttetAv CharacterString
kommunalTilleggsdel VegTillegg
kortAdressenavn CharacterString
oppdatertAv CharacterString

Vis Veg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
VegTillegg 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon vegadresse Vegadresse 0..* veg Veg 1
assosiasjon veg Veg 0..* kommune Kommune 1
assosiasjon kommuneendringOmadressering KommuneendringOmadressering 0..* veg Veg 1
assosiasjon veg Veg 0..* kommune Kommune 1
assosiasjon kommuneendringOmadressering KommuneendringOmadressering 0..* veg Veg 1
assosiasjon veg Veg 0..* kommune Kommune 1
assosiasjon veglenke Veglenke 0..* adresseveg Veg 0..1
assosiasjon kommuneendringOmadressering KommuneendringOmadressering 0..* veg Veg 1
Navn Beskrivelse
Adressekode eller adressenavn er påkrevd