Posisjonskvalitet KVALITET

datatype

Norsk institutt for bioøkonomi Gyldig

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- Terrengmålt: Uspesifisert måleinstrument Målt i terrenget , uspesifisert metode/måleinstrument <undefined> 1..1
- Terrengmålt: Totalstasjon Målt i terrenget med totalstasjon <undefined> 1..1
- Terrengmålt: Teodolitt og el avstandsmåler Målt i terrenget med teodolitt og elektronisk avstandsmåler <undefined> 1..1
- Terrengmålt: Teodolitt og målebånd Målt i terrenget med teodolitt og målebånd <undefined> 1..1
- Terrengmålt: Ortogonalmetoden Målt i terrenget, ortogonalmetoden <undefined> 1..1
- Utmål Punkt beregnet på bakgrunn av måling mot andre punkter, slik som to avstander eller avstand og retning <undefined> 1..1
- Tatt fra plan Tatt fra plan eller godkjent tiltak <undefined> 1..1
- Annet (denne har ingen mening, bør fjernes?) Annet <undefined> 1..1
- Stereoinstrument Målt i stereoinstrument, uspesifisert instrument <undefined> 1..1
- Aerotriangulert Punkt beregnet ved aerotriangulering <undefined> 1..1
- Stereoinstrument: Analytisk plotter Målt i stereoinstrument, analytisk plotter <undefined> 1..1
- Stereoinstrument: Autograf Målt i stereoinstrument, autograf, analogt instrument <undefined> 1..1
- Stereoinstrument: Digitalt Målt i stereoinstrument, digitalt instrument <undefined> 1..1
- Scannet fra kart Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner, uspesifisert kartmedium <undefined> 1..1
- Skannet fra kart: Blyantoriginal Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er blyantoriginal <undefined> 1..1
- Skannet fra kart: Rissefolie Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er rissefolie <undefined> 1..1
- Skannet fra kart: Transparent folie, god kvalitet Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er transparent folie av god kvalitet. <undefined> 1..1
- Skannet fra kart: Transparent folie, mindre god kvalitet Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er transparent folie av mindre god kvalitet <undefined> 1..1
- Skannet fra kart: Papirkopi Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er papirkopi. <undefined> 1..1
- Flybåren laserscanner Målt med laserskanner fra fly <undefined> 1..1
- Bilbåren laser Målt med laserskanner plassert i kjøretøy <undefined> 1..1
- Lineær referanse brukes for objekter som er stedfestet med lineær referanse, enten disse leveres med stedfesting kun som lineære referanser, eller med koordinatgeometri avledet fra lineære referanser <undefined> 1..1
- Digitaliseringbord: Ortofoto eller flybilde Geometri overført fra ortofoto eller flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, uspesifisert bildemedium <undefined> 1..1
- Digitaliseringbord: Ortofoto, film Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er film <undefined> 1..1
- Digitaliseringbord: Ortofoto, fotokopi Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er fotokopi <undefined> 1..1
- Digitaliseringbord: Flybilde, film Geometri overført fra flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er film <undefined> 1..1
- Digitaliseringbord: Flybilde, fotokopi Geometri overført fra flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er fotokopi <undefined> 1..1
- Digitalisert på skjerm fra ortofoto Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på skjerm <undefined> 1..1
- Digitalisert på skjerm fra satellittbilde Geometri overført fra satellittbilde ved hjelp av manuell registrering på skjerm <undefined> 1..1
- Digitalisert på skjerm fra andre digitale rasterdata <undefined> 1..1
- Digitalisert på skjerm fra tolkning av seismikk <undefined> 1..1
- Vektorisering av laserdata Vektorisering fra laserdata, brukes også der vektoriseringen støttes av ortofoto <undefined> 1..1
- Digitaliseringsbord: Kart Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, medium uspesifisert <undefined> 1..1
- Digitaliseringsbord: Kart, blyantoriginal Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er blyantoriginal <undefined> 1..1
- Digitaliseringsbord: Kart, rissefoile Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er rissefolie <undefined> 1..1
- Digitaliseringsbord: Kart, transparent foile, god kvalitet Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er transparent folie av god kvalitet, samkopi <undefined> 1..1
- Digitaliseringsbord: Kart, transparent foile, mindre god kvalitet Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er transparent folie av mindre god kvalitet, samkopi <undefined> 1..1
- Digitaliseringsbord: Kart, papirkopi Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er papirkopi <undefined> 1..1
- Digitalisert på skjerm fra skannet kart Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på skjerm, medium skannet kart (raster), samkopi <undefined> 1..1
- Genererte data (interpolasjon) Genererte data, interpolasjonsmetode. Ikke nærmere spesifisert <undefined> 1..1
- Genererte data (interpolasjon): Terrengmodell Genererte data, interpolasjonsmetode, fra terrengmodell <undefined> 1..1
- Genererte data (interpolasjon): Vektet middel Genererte data, interpolasjonsmetode, vektet middel <undefined> 1..1
- Genererte data: Fra annen geometri Genererte data: Sirkelgeometri, korridor eller annen geometri generert ut fra f.eks et punkt eller en linje (f.eks midtlinje veg) <undefined> 1..1
- Genererte data: Generalisering Genererte data: Generalisering <undefined> 1..1
- Genererte data: Sentralpunkt Genererte data: Sentralpunkt <undefined> 1..1
- Genererte data: Sammenknytningspunkt, randpunkt Genererte data: Sammenknytningspunkt (f.eks mellom ulike kartlegginger), randpunkt (f.eks mellom ulike kilder til kart) <undefined> 1..1
- Koordinater hentet fra GAB Koordinater hentet fra GAB, forløperen til registerdelen av matrikkelen <undefined> 1..1
- Koordinater hentet fra JREG Koordinater hentet fra JREG, jordregisteret <undefined> 1..1
- Beregnet Beregnet, uspesifisert hvordan <undefined> 1..1
- Spesielle metoder Spesielle metoder, uspesifisert <undefined> 1..1
- Spesielle metoder: Målt med stikkstang Spesielle metoder: Målt med stikkstang <undefined> 1..1
- Spesielle metoder: Målt med waterstang Spesielle metoder: Målt med waterstang <undefined> 1..1
- Spesielle metoder: Målt med målehjul Spesielle metoder: Målt med målehjul <undefined> 1..1
- Spesielle metoder: Målt med stigningsmåler Spesielle metoder: Målt med stigningsmåler <undefined> 1..1
- Fastsatt punkt Punkt fastsatt ut fra et grunnlag (kart, bilde), f.eks ved partenes enighet ved en oppmålingsforretning <undefined> 1..1
- Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon Geometri fastsatt ved dom, lov, traktat eller kongelig resolusjon <undefined> 1..1
- Annet (spesifiseres i filhode) ( bør vel fjernes, blir borte ved overføring mellom systemer) Annet (spesifiseres i filhode) <undefined> 1..1
- Frihåndstegning Digitalisert ut fra frihåndstegning. Frihåndstegning er basert på svært grovt grunnlag eller ikke noe grunnlag <undefined> 1..1
- Frihåndstegning på kart Digitalisert fra krokering på kart, dvs grovt skissert på kart <undefined> 1..1
- Frihåndstegning på skjerm Digitalisert ut fra frihåndstegning (direkte på skjerm). Frihåndstegning er basert på svært grovt grunnlag eller ikke noe grunnlag <undefined> 1..1
- Treghetsstedfesting Treghetsstedfesting <undefined> 1..1
- GNSS: Kodemåling, relative målinger Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Kodemåling, relative målinger. <undefined> 1..1
- GNSS: Kodemåling, enkle målinger Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Kodemåling, enkle målinger. <undefined> 1..1
- GNSS: Fasemåling, statisk måling Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Fasemåling statisk måling. <undefined> 1..1
- GNSS: Fasemåling, andre metoder Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Fasemåling andre metoder. <undefined> 1..1
- Kombinasjon av GNSS/Treghet Kombinasjon av GPS/Treghet <undefined> 1..1
- GNSS: Fasemåling RTK Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO).: Fasemåling RTK (realtids kinematisk måling) <undefined> 1..1
- GNSS: Fasemåling , float-løsning Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO). Fasemåling float-løsning <undefined> 1..1
- Ukjent målemetode Målemetode er ukjent <undefined> 1..1
nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Målemetode 1..1
NØYAKTIGHET Integer 6 1..1
Name Type English Description
målemetode Målemetode
nøyaktighet Integer

Vis Posisjonskvalitet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Målemetode 1 ..1
Integer 1 ..1