Kopidata CopiedData

datatype

Kystverket Ukjent

angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.
statement that the object has been retrieved from a copy of the original data Note: May be used if one extracts data from a database which does not contain the original data.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kopidato dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato. DateTime 1..1
områdeId identifikasjon av område som dataene dekker Merknad: Kan angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Disse bør spesifiseres nærmere. Integer 1..1
originalDatavert ansvarlig etat for forvaltning av data CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DateTime 1..1
Integer 1..1
CharacterString 1..1
Name Type English Description
kopidato DateTime copyDate date when the object was copied from the original data set Note: Is a part of the property copyData. Is used in those cases where a database copy is used for distribution.
områdeId Integer areaId identification of area which is covered by the data Note: Can be indicated by municipality number or county number. These should be specified.
originalDatavert CharacterString originalDataHost agency responsible for management of data

Vis Kopidata i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
DateTime 1 ..1
Integer 1 ..1
CharacterString 1 ..1