SSB_Ruter5km GRUNNKRETS

objekttype

Statistisk sentralbyrå Erstattet

​Statistikker og årganger (rutestørrelse 5x5km) SSB har definert rutenett for bruk av offisiell statistikk (se Documents 2009/9). Ved hjelp av rutenett-ID kan rutenettstatistikk knyttes til kart. Her kan fast rutenett for offisiell statistikk lastes ned i ulike rutestørrelser. De er i projeksjonen UTM sone 33 med datum WGS 84 Rutenettstatistikken er lagt ut som kommaseparerte filer og kan knyttes til rutenett med ruter på 250x250m, 1 x 1 km og 5 x 5 km Følgende statistikker er knytta til 250x250m rutenett: Befolkningsstatistikk (POP) OBS! kun total populasjon Boligstatistikk (DWE) Bygningsmasse (BUI) Følgende statistikker er knytta til 1kmX1km og 5kmX5km rutenett: Virksomhetsstatistikk Befolkningsstatistikk (POP) Boligstatistikk (DWE) Bygningsmasse (BUI) Landbrukseiendommer (AGP) Jordbruk (AGH)
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
ssbid5000M Id for ruta i SSBs 5Km-rutenett. Iden er sammenslått verdier for Xccor og Ycoor for nedre venstr hjørne for ruta, i UTM33 Integer 1..1
rsize rutestørrelse i kvadratmeter Integer 1..1
col Kolonnenr i det totale 5KM-rutenettett Integer 1..1
row Radnr i det totale 5KM-rutenettett Integer 1..1
xcoor Xcoor for nedre venstre hjørne for ruta i UTM33 Integer 1..1
ycoor Ycoor for nedre venstre hjørne for ruta i UTM33 Integer 1..1
BefolkningPåRuterGenEgenskaper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
OMRÅDE Flate 111 1..1
SSBID Integer 14 1..1
RSIZE Integer 4 1..1
COL Integer 32 1..1
ROW Integer 32 1..1
XCOOR Integer 10 1..1
YCOOR Integer 10 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
oppdateringsdato DateTime
datauttaksdato DateTime
opphav CharacterString
område Flate
ssbid5000M Integer
rsize Integer
col Integer
row Integer
xcoor Integer
ycoor Integer

Vis SSB_Ruter5km i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype BefolkningPåRuter5km supertype SSB_Ruter5km
arv subtype SSB_Ruter5km supertype BefolkningPåRuterGenEgenskaper