FriluftFriluftsområde

objekttype

Kartverket Gyldig

Alle friluftsområder som ikke er statlig sikrete friluftsområder.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
annen annen JaNei (kodeliste) 0..1
baderampe Baderampe JaNei (kodeliste) 0..1
fiskeplass Fiskeplass JaNei (kodeliste) 0..1
forbedringsforslag Fritekst CharacterString 0..1
gapahuk Gapahuk JaNei (kodeliste) 0..1
geometri Objektet er en polygon Flate 1..1
grillBålplass Grill eller Bålplass JaNei (kodeliste) 0..1
hcParkeringsplass HC Parkeringsplass JaNei (kodeliste) 0..1
informasjon Informasjon JaNei (kodeliste) 0..1
naturbaseId Nr i naturbasen Integer 0..1
navn Navn av området CharacterString 0..1
parkeringsområde Parkeringsområde JaNei (kodeliste) 0..1
posisjon Geometri Punkt 0..1
sittegruppe Sittegruppe JaNei (kodeliste) 0..1
toalett Toalett JaNei (kodeliste) 0..1
turvei Turvei JaNei (kodeliste) 0..1
Fellesegenskaper
bildefil1 Bilde av kartlagt objekt. CharacterString 0..1
bildefil2 Opsjonelt bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
bildefil3 Opsjonelt bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
datafangstdato Dato for siste endring på objekt gjennom kartleggings-appen DateTime 0..1
førsteDatafangstdato Dato når objektet ble registrert første gang, som utgangspunkt for første digitalisering. Merknad: Dato blir generert av kartleggings-appen når objektet blir digitalisert første gang. DateTime 1..1
identifikasjon UUID av et objekt Identifikasjon (datatype) 0..1
- lokalId Lokal identifikator, tildelt av dataleverandør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. Det vil generes automatisk i databasen som en tilfeldig nummer. MERKNAD: Det er dataleverandørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom Navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom dataprodusenten ikke er assosiert med bare et land. http://data.geonorge.no/tilgjengelighet/Friluft/lokalID MERKNAD: Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register". Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId Identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterer. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. MERKNAD: Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
kommentar Fritekst CharacterString 0..1
kommReel Kommunenummer - automatisk generert gjennom å sjekke lokasjon av objektet mot fil med kommunegrenser, Dette skjer via en SQL i databasen. Kommunenummer (kodeliste) 0..1
kommune Nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
objektNr ID som ble generert som serial number ved overgang av objektet i databasen og er en fortløpende integer. IDen er bare unik innenfor hver featureType og ikke endres i løpet av objektets levetid. Integer 0..1
opphav Referanse til ansvarlig for kartleggingen. Siden 2018 brukes BAAT brukernavn som opphav. CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
BILDEFIL1 CharacterString 300 0..1
BILDEFIL2 CharacterString 300 0..1
BILDEFIL3 CharacterString 300 0..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
FØRSTEDATAFANGSTDATO DateTime 1..1
IDENT Identifikasjon (datatype) 0..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
KOMMENTAR CharacterString 255 0..1
KOMMREEL Kommunenummer (kodeliste) 4 0..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer (kodeliste) 4 1..1
OBJEKTNR Integer 10 0..1
OPPHAV CharacterString 100 1..1
ANNEN JaNei 0..1
BADERAMPE JaNei 0..1
FISKEPLASS JaNei 0..1
FORBEDRINGSFORSLAG CharacterString 255 0..1
GAPAHUK JaNei 0..1
FLATE Flate 1..1
GRILLBÅLPLASS JaNei 0..1
HCPARKERINGSPLASS JaNei 0..1
INFORMASJON JaNei 0..1
NATURBASEID Integer 5 0..1
NAVN CharacterString 255 0..1
PARKERINGSOMRÅDE JaNei 0..1
Flate Punkt 0..1
SITTEGRUPPE JaNei 0..1
TOALETT JaNei 0..1
TURVEI JaNei 0..1
Name Type English Description
bildefil1 CharacterString
bildefil2 CharacterString
bildefil3 CharacterString
datafangstdato DateTime dataUpdateThroughApp
førsteDatafangstdato DateTime firstDataCaptureDate
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
kommentar CharacterString
kommReel Kommunenummer (kodeliste)
kommune Kommunenummer (kodeliste) municipality
objektNr Integer
opphav CharacterString source
annen JaNei
baderampe JaNei
fiskeplass JaNei
forbedringsforslag CharacterString
gapahuk JaNei
geometri Flate
grillBålplass JaNei
hcParkeringsplass JaNei
informasjon JaNei
naturbaseId Integer
navn CharacterString
parkeringsområde JaNei
posisjon Punkt
sittegruppe JaNei
toalett JaNei
turvei JaNei

Vis FriluftFriluftsområde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
JaNei 0 ..1
JaNei 0 ..1
JaNei 0 ..1
CharacterString 0 ..1
JaNei 0 ..1
Flate 1 ..1
JaNei 0 ..1
JaNei 0 ..1
JaNei 0 ..1
Integer 0 ..1
CharacterString 0 ..1
JaNei 0 ..1
Punkt 0 ..1
JaNei 0 ..1
JaNei 0 ..1
JaNei 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon friluftFriluftområdeAvgrensning FriluftFriluftomrGr 1..* FriluftFriluftsområde
arv subtype FriluftFriluftsområde supertype Fellesegenskaper