Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Bebygd og samferdsel;areal som brukes til samferdsel eller bebyggelse ;10 ;Developed area and traffic ; area which is used for traffic or houses;Developed area and traffic Jordbruk;fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite ;20 ;Agriculture; fully cultivated land, superficially cultivated land, and home fields grazing land ;Agriculture Skog;areal med minst 6 trær per dekar som er eller kan bli 5 meter høye, og disse bør være jevnt fordelt på arealet. ;30 ;Forest; area with at least 60 trees per hectare which are or may become 5 metres tall, and which should be evenly distributed over the area ;Forest Snaumark;fastmark som ikke er jordbruksareal, skog, bebygd eller samferdsel ;50 ;Open firm ground; firm ground which is not farmland, forest, developed or usedfor communications purposes;Open firm ground Myr;areal med myrvegetasjon og minst 30 cm tjukt torvlag ;60 ;Marsh; area with marsh vegetation and a peat layer at least 30 cmthick ;Marsh Snøisbre;blanding av snø og isbre som ikke smelter i løpet av sommeren ;70;Snowy glacier??; mix of snow and ice which does not melt during the summer;Snowy glacier?? Ferskvann;innsjø og elv ;81 ;Freshwater; lakeand river;Freshwater Hav;hav ;82 ;Ocean; ocean;Ocean Ikke kartlagt;areal som har ukjent beskaffenhet. ;99 ;Not surveyed; area of unknown character.;Not surveyed