Kaiområde

objekttype

Geovekst Gyldig

Kaiområde er området direkte innenfor kaifronten som tilhører den samme kaien. Kaiområde avgrenses av KaiområdeGrense. Kaifront brukes ikke som avgrensning til kaiområde, men ligger som et eget objekt.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kaidekketype Beskrivelse av materialbruk på dekke av kaia (betong, asfalt, tre e.l.) Kaidekketype (kodeliste) 0..1
kaitype Angivelse av kaitype. Kaitype (kodeliste) 0..1
område Område Flate 1..1
posisjon Opsjonelt representasjonspunkt for området. Punkt 0..1
KaiId
kaiId Unik identifisering av den enkelte kai. CharacterString 1..1
kaiIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av kaier. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
kainavn Navn på kaien. Det samme kainavnet brukes på alle kaifronter og kaiområder som regnes å tilhøre samme kai. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
HavneanleggId
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
ISPS Boolsk verdi (JA/NEI) om angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
KAIID CharacterString 50 1..1
KAIIDINTERN CharacterString 50 0..1
KAINAVN CharacterString 100 0..1
HAVNEANLEGGID CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGGNAVN CharacterString 50 0..1
ISPS Boolean 0..1
KAIDEKKETYPE Kaidekketype 25 0..1
KAITYPE Kaitype 100 0..1
Flate 1..1
Punkt 0..1
Name Type English Description
kaiId CharacterString quayId Unique identification of the individual quay.
kaiIdIntern CharacterString quayIdInternal The port's custom numering of quays. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
kainavn CharacterString quayName Name of the quay. The same quay name is used on all quay fronts and quay areas that are considered to belong to the same quay.
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility.
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates wheter the port facility is an ISPS Port Facility.
kaidekketype Kaidekketype typeOfQuaySurface Description of the surface material at the quay.
kaitype Kaitype typeOfQuay Specifies the intended use for the quay, or type of quay.
område Flate polygon Polygon showing geographical extent.
posisjon Punkt point Optional point of representation.

Vis Kaiområde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kaidekketype 0 ..1
Kaitype 0 ..1
Flate 1 ..1
Punkt 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning KaiområdeGrense 0..* Kaiområde
arv subtype Kaiområde supertype KaiId