TaktileIndikatorer

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Taktile indikatorer er standardiserte elementer som er lagt ned i gategrunn for å bidra til vegfinning for blinde og svaksynte. Kan bestå av retnings-, varsels- eller oppmerksomhetsindikator. For mer utfyllende informasjon, se HB V129 (278).
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bruksområde Angir hovedbruksområde for ledelinje. BruksområdeTaktileIndikatorer (kodeliste) 0..1
materiale MaterialeTaktileIndikatorer (kodeliste) 0..1
areal Totalt areal for Taktil indikator. Real 0..1
bredde Bredde for Taktil indikator (på tvers av naturlig bevegelsesretning). Real 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierTaktileIndikatorer (kodeliste) 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet. Integer 0..1
lengde Lengde langs naturlig bevegelsesretning. Real 0..1
prosjektInternObjektID Objektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt. Character 0..1
prosjektreferanse Character 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper. Character 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet. VedlikeholdsansvarligTaktileIndikatorer (kodeliste) 0..1
SteinsettingElement
VU053PhysicalElement
VU053Feature
linearposisjon LineærPosisjon (datatype) 0..*
- lineærReferanseMetode metode som er brukt for å angi lineære referanser Merknad: Dersom verdi er angitt overstyrer denne standard metode for det refererte nettverkselementet. ISO19148: overridingLRM LineærReferanseMetode (kodeliste) 0..1
- retning Posisjonens retning i forhold til nettverkselementet sin retning Retningskode (kodeliste) 0..1
- avstandSide Forskyvning til side for nettverkselementet. Positivt tall betyr høyre side, negativt tall betyr venstre side. ISO19148: offsetLateralDistance Real 0..1
spatialRepresentation SpatialRepresentationType (union) 0..*
- geometry GM_Object 1..1
- polyfaceMesh PolyfaceMesh (datatype) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
LineærPosisjon (datatype) 0..*
LineærReferanseMetode (kodeliste) 0..*
Retningskode (kodeliste) 0..*
Real 0..*
SpatialRepresentationType (union) 0..*
GM_Object 1..*
PolyfaceMesh (datatype) 1..*
BruksområdeTaktileIndikatorer 0..1
MaterialeTaktileIndikatorer 0..1
Real 0..1
Real 0..1
EierTaktileIndikatorer 0..1
Integer 0..1
Real 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
VedlikeholdsansvarligTaktileIndikatorer 0..1
Name Type English Description
linearposisjon LineærPosisjon (datatype)
- lineærReferanseMetode LineærReferanseMetode (kodeliste)
- retning Retningskode (kodeliste)
- avstandSide Real
spatialRepresentation SpatialRepresentationType (union)
- geometry GM_Object
- polyfaceMesh PolyfaceMesh (datatype)
bruksområde BruksområdeTaktileIndikatorer
materiale MaterialeTaktileIndikatorer
areal Real
bredde Real
eier EierTaktileIndikatorer
etableringsår Integer
lengde Real
prosjektInternObjektID Character
prosjektreferanse Character
tilleggsinformasjon Character
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligTaktileIndikatorer

Vis TaktileIndikatorer i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
BruksområdeTaktileIndikatorer 0 ..1
MaterialeTaktileIndikatorer 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
EierTaktileIndikatorer 0 ..1
Integer 0 ..1
Real 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1
VedlikeholdsansvarligTaktileIndikatorer 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype TaktileIndikatorer supertype SteinsettingElement