ServituttgrenseFiktiv EasementBoundaryFictitious

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

fiktiv grenselinje som brukes hvis en ønsker å danne flate av servitutten, og en ikke kjenner alle grenselinjene
fictitious boundary line which is used if one wants to create a surface for the easement, and not all the boundary lines are known
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
administrativGrense brukes som egenskap på objekttypene: EiendomsGrense, EiendomsGrenseOmtvistet og EiendomsgrenseFiktiv, når disse er beskrevet til også å være riksgrense, fylkesgrense eller kommunegrense. AdministrativGrense (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve Kurve 1..1
ADM_GRENSE AdministrativGrense 1 0..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena
administrativGrense AdministrativGrense administativeBoundary attribute of the object types: PropertyBoundary, PropertyBoundaryDisputed and PropertyBoundaryFictitious, when these are also described as being a national boundary, county boundary or municipal boundary

Vis ServituttgrenseFiktiv i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
AdministrativGrense 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Servitutt 0..* avgrensning ServituttgrenseFiktiv 1