Identifikasjon Identification IDENT

datatype

Norsk institutt for bioøkonomi Gyldig

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
LOKALID CharacterString 100 1..1
NAVNEROM CharacterString 100 1..1
Name Type English Description
lokalId CharacterString localId
navnerom CharacterString namespace

Vis Identifikasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Navn Beskrivelse
Tillatte karakterer for lokaId og navnerom /* for egenskapene lokalId og navnerom skal det bare brukes følgende sett av karakterer benyttes:: {"A" …"Z", "a"…"z","0"…"9", "_", ".", "-"}, dvs bare bokstaver fra det latinske alfabetet samt tall, understreking, punktum og bindestrek er tillatt. */ inv: let allowedChar : Set {'A'..'Z', 'a'..'z', '0'..'9', '_', '.', '-'} in ( navnerom.element->forAll( char | allowedChar->exists( char ) and lokalId.element->forAll( char | allowedChar->exists( char ) ))