TettstedParkeringsområdeGr

objekttype

Kartverket Utkast

Objekttypen angir den geografiske avgrensningen for TettstedParkeringsområde.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense Avgrensning av område GM_Curve 1..1
identifikasjon unik ID Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId Lokal identifikator, tildelt av dataleverandør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. Det vil generes automatisk i databasen som en tilfeldig nummer. MERKNAD: Det er dataleverandørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom Navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom dataprodusenten ikke er assosiert med bare et land. http://data.geonorge.no/tilgjengelighet/Friluft/lokalID MERKNAD: Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register". Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId Identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterer. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. MERKNAD: Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
GM_Curve 1..1
IDENT Identifikasjon 1..1
Name Type English Description
grense GM_Curve
identifikasjon Identifikasjon

Vis TettstedParkeringsområdeGr i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
GM_Curve 1 ..1
Identifikasjon 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon TettstedParkeringsområde avgrensesAvTettstedParkeringsområdeGr TettstedParkeringsområdeGr 0..*