SvpRetningslinjeOmråde

objekttype

Statnett Ukjent

område med retningslinje i arealplan (sml. § 49 femte ledd bokstav b)
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
retningslinjeHjemmel retningslinje knyttet til arealer i planen SvpRetningslinjeHjemmel (kodeliste) 1..1
Fellesegenskaper_Delområde
førsteDigitaliseringsdato dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet. DateTime 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
FØRSTEDIGITALISERINGSDATO DateTime 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
Flate 1..1
SvpRetningslinjeHjemmel 1..1
Name Type English Description
førsteDigitaliseringsdato DateTime
oppdateringsdato DateTime
område Flate
retningslinjeHjemmel SvpRetningslinjeHjemmel

Vis SvpRetningslinjeOmråde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
SvpRetningslinjeHjemmel 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon SvpRetningslinjeOmråde 1..2 avgrensning SvpRetningslinjeGrense 0..*
assosiasjon planområde SvpOmråde 1 retningslinje SvpRetningslinjeOmråde 0..*
arv subtype SvpRetningslinjeOmråde supertype Fellesegenskaper_Delområde
Navn Beskrivelse
RetningslinjeOmråde innafor planområdet /* RetningslinjeOmråde skal være innafor planområdet */