DybdedatakvalitetOversikt

objekttype

Kartverket Gyldig

Et område der det foreligger en enhetlig vurdering av dataenes kvalitet. Generalisert til navigasjonsformålet oversikt An area within which a uniform assessment of the quality of the data exists. Generalized to the navigational purpose overview.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning GM_Surface 1..1
kvalitetsInformasjon Kvaliteten på dybdedataene i sjøkartene angis i soner som forteller deg hvilken tillit du kan ha til informasjonen. The quality of the depth data in nautical charts is indicated by zones that tell you how confident you can be in the information. Kvalitetsinformasjon (datatype) 1..1
- catzoc egenskap for kode som angir kvaliteten på dybdeinformasjonen. Catzoc (kodeliste) 1..1
- informasjonstekstNorsk Tekstlig beskrivelse av målemetode og datadekning. Kode for CATZOC - Zone of Confidence). CharacterString 1..1
- informasjonstekstEngelsk Textual description of surveying method and data coverage. Code of CATZOC - Zone of confidence). CharacterString 1..1
navigasjonsformål Hvilket navigasjonsformål (målestokkklasse) dette datasettet er generalisert til. What navigation purpose (usage band) this is dataset generalized to. CharacterString 1..1
GenerelleEgenskaperDatakvalitet
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 1..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 36 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 1..1
Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
Flate GM_Surface 1..1
KVALITETSINFORMASJON Kvalitetsinformasjon 1..1
NAVIGASJONSFORMÅL CharacterString 3 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
datauttaksdato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
område GM_Surface extent area over which an object extends
kvalitetsInformasjon Kvalitetsinformasjon
navigasjonsformål CharacterString

Vis DybdedatakvalitetOversikt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
GM_Surface 1 ..1
Kvalitetsinformasjon 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype DybdedatakvalitetOversikt supertype GenerelleEgenskaperDatakvalitet