Kvalitetsinformasjon

datatype

Kartverket Gyldig

Kvaliteten på dybdedataene i sjøkartene angis i soner som forteller deg hvilken tillit du kan ha til informasjonen. The quality of the depth data in nautical charts is indicated by zones that tell you how confident you can be in the information.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
catzoc egenskap for kode som angir kvaliteten på dybdeinformasjonen. Catzoc (kodeliste) 1..1
informasjonstekstNorsk Tekstlig beskrivelse av målemetode og datadekning. Kode for CATZOC - Zone of Confidence). CharacterString 1..1
informasjonstekstEngelsk Textual description of surveying method and data coverage. Code of CATZOC - Zone of confidence). CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CATZOC Catzoc 2 1..1
INFORMASJONSTEKST_NORSK CharacterString 200 1..1
INFORMASJONSTEKST_ENGELSK CharacterString 200 1..1
Name Type English Description
catzoc Catzoc
informasjonstekstNorsk CharacterString
informasjonstekstEngelsk CharacterString

Vis Kvalitetsinformasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Catzoc 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1