GeotekniskBorehullUndersøkelse GeotechnicalBoreholeInvestigation

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

geografisk punkt hvor det er utført feltforsøk, prøvetaking, måling av poretrykk osv. med tilhørende observasjoner
geographical location where field tests, sampling, pore pressure measurements etc. with corresponding observations have been carried out
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
forboretDiameter diameter [m] av forboret hull i en borhullundersøkelse Real 0..1
dybdeGrunnvannstand dybde [m] fra terrengoverflaten til det nivå i grunnen der alle porene i jorden er mettet med vann og poretrykket begynner å stige Real 0..1
forboretLengde dybde [m] av forboret hull i en borhullundersøkelse, regnet fra terrengoverflaten Real 0..1
forboringMetode metode brukt til boring uten registrering av data CharacterString 0..1
stoppKode tosifret tall som benyttes for å angi årsak til avslutning av borehullundersøkelse GeotekniskStoppkode (kodeliste) 0..1
rådata data fra en geoteknisk undersøkelse som ikke er bearbeidet Link (datatype) 0..*
GeovitenskapligBorehullUndersøkelse
posisjon objektets utstrekning gitt i x,y,z. Merknad: Den virkelige posisjonen til denne borehullsundersøkelsen. Punkt 1..1
borehullForløp detaljert beskrivelse av borhullets geometri, dvs. et en-dimensjonalt referansesystem nedover i senterlinjen av borehullet Kurve 0..1
undersøkelsesIdentitet identitet - navn og / eller nummer til undersøkelsen Merknad: Bør være unik innenfor et gitt prosjekt. Merknad: Global identitet er definert i SOSI-objekt. CharacterString 1..1
boreBeskrivelse forklaring av hva som er utført og/eller observert i denne undersøkelsen CharacterString 0..1
boretLengde total lengde av borehullets forløp, tilsvarer dyp ved vertikal boring Real 0..1
boretAzimuth vinkelen mellom en referansevektor i et referanseplan og en annen vektor i det samme planet som peker mot noe av interesse Real 0..1
boretHelningsgrad helning hvor 90 grader er vertikalt , 0 grader er horisontalt Real 0..1
dybdeFraGittPosisjon avstanden fra måleutstyret og ned til det punkt på jordoverflaten hvor boring/måling faktisk starter Merknad: Borehullundersøkelsens posisjon er vanligvis angitt med x,y,z-koordinat. Disse verdiene representerer vanligvis et punkt på jordoverflaten. Dybden fra denne gitte posisjon vil da være 0. Hvis boringen derimot er utført fra flåte, skip eller is, er det viktig at dybdeFraGittPosisjon blir angitt. Denne vil da være avstanden fra måleutstyrets senter (0 dybde) og ned til havbunnen, innsjøbunnen eller elvebunnen hvor sonderingen/boringen faktisk starter fra). Real 0..1
dybdeFraVannoverflaten den lengden hvor sonderingsutstyret befinner seg i vann Merknad: Av spesiell interesse hvis boring er utført fra is eller fra flåte/skip. Real 0..1
boretLengdeTilBerg dybde til fjell som ikke er målt men basert på tolkning BorlengdeTilBerg (datatype) 0..1
- borlengdeTilBerg dybde til fjell som ikke er målt men basert på tolkning Real 1..1
- borlengdeKvalitet beskriver om dybden til berg er antatt eller påvist med en sikker metode KvalitetBorlengdeTilBerg (kodeliste) 1..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
lenkeTilTileggsinfo lenke til hvor en finner tilleggsinformasjon om borehullsundersøkelsen Merknad: URL/URI for aktuelt dokument, bilde, video etc. CharacterString 0..1
undersøkelseStart tidspunkt for start av undersøkelsen DateTime 0..1
undersøkelseSlutt tidspunkt for stopp av undersøkelsen DateTime 0..1
værforholdVedBoring beskrivelse av værforhold under utførelsen av borehullundersøkelsen CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Punkt Punkt 1..1
Kurve Kurve 0..1
CharacterString 1..1
BOREBESKRIVELSE CharacterString 0..1
BORETLENGDE Real 0..1
BORETAZIMUTH Real 0..1
BORETHELNINGSGRAD Real 0..1
DYBDEFRAGITTPOSISJON Real 0..1
DYBDEFRAVANNOVERFLATEN Real 0..1
BorlengdeTilBerg (datatype) 0..1
- BORLENGDEBERG Real 1..1
KvalitetBorlengdeTilBerg (kodeliste) 1..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
LENKETILTILEGGSINFO CharacterString 0..1
UNDERSØKELSESTART DateTime 0..1
UNDERSØKELSESLUTT DateTime 0..1
VÆRFORHOLDVEDBORING CharacterString 0..1
FORBORETDIAMETER Real 0..1
DYBDEGRUNNVANNSTAND Real 0..1
FORBORETLENGDE Real 0..1
FORBORINGMETODE CharacterString 0..1
GeotekniskStoppkode 0..1
Link 0..*
Name Type English Description
posisjon Punkt The position of the investigation, determined by its x,y and z. Note: The origin (coordinate system/projection) of the position must be specified.
borehullForløp Kurve drilledCurve, geometryCurve... detailed description of the borehole geometry, i.e. a one-dimensional reference system along the borehole centerline
undersøkelsesIdentitet CharacterString localIdentity identity of the investigation Note: Should be unique in the project. Note: The global identity is defined in SOSI object.
boreBeskrivelse CharacterString description a general description of actions performed and/or observed in this investigation
boretLengde Real boringLength (Depth), total length of the investigation in the physical borehole, the same as depth in a vertical borehole
boretAzimuth Real The vector from an observer (origin) to a point of interest is projected perpendicularly onto a reference plane, the angle between the projected vector and the reference vector on the reference plane is called the azimuth
boretHelningsgrad Real inclination, slope the inclination of the borehole Note: 90 degrees represent the vertical inclination and 0 degrees the horizontal
dybdeFraGittPosisjon Real depthFromRaft distance from the drill or measure equipment down to the vertical level where the borehole/measurement actually begins Note: This is important to specify if the drilling/sounding is performed from e.g. a raft, ship or from ice. The depth will then be the depth from the measuring equipments origin (0 depth) and down to where drilling/sounding actually begins (on the sea surface, bottom of a lake or river, etc.)
dybdeFraVannoverflaten Real freeWaterDepth free water depth at the location of the sounding [m] Note: Of special interest if drilling is performed from raft or ice.
boretLengdeTilBerg BorlengdeTilBerg (datatype) depth to bedrock based on interpretation
- borlengdeTilBerg Real depth to bedrock based on interpretation
- borlengdeKvalitet KvalitetBorlengdeTilBerg (kodeliste) defines the quality of the depth information either assumed or confirmed by a secure method
opphav CharacterString serialNumber reference to copyright, source, organization/publication source Note: May also include name of person and cause of update
lenkeTilTileggsinfo CharacterString link to extra information about the borehole investigation Note: URL/URI for the particular document, picture, video
undersøkelseStart DateTime investigationStartDate start time/date for the investigation
undersøkelseSlutt DateTime investigationEndDate end time/date for the investigation
værforholdVedBoring CharacterString weatherConditions Weather conditions - general description.
forboretDiameter Real preBoringDiameter diameter [m] of a predrilled hole in a borehole investigation
dybdeGrunnvannstand Real groundWaterDept, groundWaterLevel depth [m] from the terrain surface to the level in the ground where all voids are saturated with water, and where the pore pressure starts to increase
forboretLengde Real preBoringDepth ( length?) depth [m] of a predrilled borehole in a borehole investigation, referring to the terrain surface
forboringMetode CharacterString preBoringmethod pre boring method
stoppKode GeotekniskStoppkode terminationCode code used to explain the reason for termination of a borehole investigation
rådata Link data from a geotechnical investigation that have not been processed

Vis GeotekniskBorehullUndersøkelse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
CharacterString 0 ..1
GeotekniskStoppkode 0 ..1
Link 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon harUndersøkelse GeotekniskBorehullUndersøkelse 0..* GeotekniskBorehull
assosiasjon sondering GeotekniskSondering 0..* GeotekniskBorehullUndersøkelse
assosiasjon GeotekniskBorehullUndersøkelse insituTest GeotekniskInsituTest 0..*
assosiasjon prøvetaking GeotekniskPrøvetaking 0..* GeotekniskBorehullUndersøkelse
arv subtype GeotekniskBorehullUndersøkelse supertype GeovitenskapligBorehullUndersøkelse