Bunnprøvestasjon

objekttype

Havforskningsinstituttet Gyldig

Mareanostasjon for måling av kjemisk forurensning
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon sted som objektet eksisterer på. Punkt 1..1
referanseStasjon referansestasjon, unik innen MAREANO. Integer 1..1
toktNummer toktnummer ved Havforskningsinstituttet. Integer 1..1
ctdAntall antall ctd-målinger som er utført. Integer 1..1
bomtrålAntall antall prøver som er samlet inn med bomtrål. Integer 1..1
boxcorerAntall antall prøver som er samlet inn med boxcorer. Integer 1..1
grabbAntall antall prøver som er samlet inn med grab. Integer 1..1
multicorerAntall antall prøver som er samlet inn med multicorer (tar 6 prøver i gangen, regnes som 1 prøvetagning). Integer 1..1
sledeAntall antall prøver som er samlet inn med slede. Integer 1..1
bunnprøverAntall antall bunnprøver samlet inn totalt. Integer 1..1
lokasjon lokasjon der prøven er tatt. CharacterString 1..1
lengdegrad lengdegrad som prøven ble tatt på. Real 1..1
breddegrad breddegrad som prøven ble tatt på. Real 1..1
bunndyp bunndyp der prøven er tatt. Integer 1..1
stasjonsType type stasjon: Videostasjon, Videostasjon + Bunnprøver eller Annet. CharacterString 1..1
stasjonsTypeKode kode for type av stasjon: Type=1 = Videostasjon. Type 2 = Videostasjon + Bunnprøver. Type 3 = Annet. Integer 1..1
bunnprøveÅr prøvetakingsÅr. Integer 1..1
kommentar kommentar om prøvetakingen. CharacterString 0..1
GenerelleEgenskaperStasjoner
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 1..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 36 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 1..1
Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString 255 1..1
Punkt Punkt 1..1
REFERANSESTASJON Integer 7 1..1
TOKTNUMMER Integer 7 1..1
CTDANTALL Integer 2 1..1
BOMTRÅLANTALL Integer 2 1..1
BOXCORERANTALL Integer 2 1..1
GRABBANTALL Integer 2 1..1
MULTICORERANTALL Integer 2 1..1
SLEDEANTALL Integer 2 1..1
BUNNPRØVERANTALL Integer 2 1..1
LOKASJON CharacterString 100 1..1
LENGDEGRAD Real 11.8 1..1
BREDDEGRAD Real 11.8 1..1
BUNNDYP Integer 4 1..1
STASJONSTYPE CharacterString 30 1..1
STASJONSTYPEKODE Integer 1 1..1
BUNNPRØVEÅR Integer 4 1..1
KOMMENTAR CharacterString 100 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
datauttaksdato DateTime
opphav CharacterString
posisjon Punkt position Location where the object exists.
referanseStasjon Integer Reference number during MAREANO prosject (superstation).
toktNummer Integer cruiseNumber Cruise number at IMR.
ctdAntall Integer Number of ctd measurements.
bomtrålAntall Integer Number of samples collected by the use of beamtrawl.
boxcorerAntall Integer Number of samples collected by the use of boxcorer.
grabbAntall Integer Number of samples collected by the use of grab.
multicorerAntall Integer Number of samples collected by the use of multicorer (six samples are taken in one operation and counts as one sample).
sledeAntall Integer Number of samples collected by the use of sledge.
bunnprøverAntall Integer Number of bottom measurements collected in total.
lokasjon CharacterString Location where the sample is taken.
lengdegrad Real Longitude where the sample was taken.
breddegrad Real Latitude where the sample was taken.
bunndyp Integer Bottomdepth where the sample is taken.
stasjonsType CharacterString type of station: Videostasjon (videostation), Videostasjon + Bunnprøver (videostation and bottom sample) or Annet (other).
stasjonsTypeKode Integer code for type of station: Type=1 = Videostasjon (videostation). Type 2 = Videostasjon + Bunnprøver (videostation and bottom sample). Type 3 = Annet (other).
bunnprøveÅr Integer Year of sample.
kommentar CharacterString further information about the samples.

Vis Bunnprøvestasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Real 1 ..1
Real 1 ..1
Integer 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Bunnprøvestasjon supertype GenerelleEgenskaperStasjoner