Havneanlegg

objekttype

Geovekst Utkast

Arealer, bygninger, innretninger og annen infrastruktur som brukes i havnevirksomhet eller havneformål. Herunder: kaier, terminalbygninger, laste-, losse- og omlastningsinnretninger og lager- og administrasjonsbygninger.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
eier Eier av havneanlegget. CharacterString 0..1
eierskap Type eierskap. Eierskap (kodeliste) 1..*
operatør Operatør for havneanlegget. CharacterString 0..1
ISPSHavneanlegg Egenskaper spesifikke for ISPSHavneanlegg. ISPSHavneanlegg (datatype) 0..1
- portFacilityNrIMO Lokasjonskode for ISPS-området. Består av UNLOCODE, samt en 4-siffret tallkode. CharacterString 0..1
- sikringstype Sikring/tilgang til havnesikkerhetsområdet. Sikringstype (kodeliste) 0..1
- statusGodkjenning Status på ISPS godkjenning. CharacterString 0..1
- innsidePort(2005/65) Test CharacterString 0..1
- sikkerhetsbarriere Inngjerding eller annen form for sikkerhetsbarriere tilknyttet havneanlegget. Boolean 0..1
- kontaktinformasjonPFSO Kontaktinformasjon til PFSP eller assisterende PFSO på det aktuelle ISPS-området. CharacterString 0..1
område Polygon som viser geografisk utstrekning. Flate 1..1
posisjon Opsjonelt representasjonspunkt for området. Punkt 0..1
adresse Egenskaper tilknyttet adresse for havneanlegget. Adresse (datatype) 0..1
- besøksadresse Besøksadresse til havneanlegget. CharacterString 0..1
- bnr Bruksnummer. Integer 0..1
- gnr Gårdsnummer. Integer 0..1
- Kommunenummer Kommunenummer. Integer 0..1
- Postadresse Postadresse til havneanlegget. CharacterString 0..1
- Fylke Navn på fylke. CharacterString 0..1
- Postnummer Postnummer til postadressen. Integer 0..1
- Poststed Poststed til postnummet. CharacterString 0..1
avfallsplanKrav Krav knyttet til avfallsplan for havner og havneanlegg. AvfallsplanKrav (datatype) 0..1
- avfallsplanKravType Type krav til avfallsplan i havner. AvfallsplanKravType (kodeliste) 1..1
- harGyldigPlan Spesifiserer om havn eller havneanlegg har gyldig plan. Boolean 1..1
havnetype Type havneanlegg. Havnetype (kodeliste) 1..*
bildeLink URL-link som henviser til et bilde av objektet. CharacterString 0..1
services Test Services (kodeliste) 0..*
HavneanleggId
ISPS Boolsk verdi (JA/NEI) om angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
HavnId
GLN Global location number. Globalt nummersystem for identifikasjon av juridiske enheter og fysiske lokasjoner, forvaltet av GS1. Integer 0..1
havnNavn Stedsnavn på havnen som har blitt tildelt en UNLOCODE. Navnet må samsvare med UNLOCODE. CharacterString 0..1
MRN Marine Resource Name. Nummereringssystem for unik identifikasjon av maritime ressurser på global basis. CharacterString 0..1
UNLOCODE Lokaliseringskode fra UNLOCODE-systemet som identifiserer et havneområde. Koden består av 5 bokstaver: de to første bokstavene angir landskode, mens de tre siste identifiserer havnen. Eks: NOSVG (Stavanger). Se liste med lovlige kodeverdier her: https://service.unece.org/trade/locode/no.htm CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
ISPS Boolean 0..1
HAVNEANLEGGNAVN CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGGID CharacterString 50 0..1
GLN Integer 13 0..1
HAVN CharacterString 50 0..1
MRN CharacterString 20 0..1
UNLOCODE CharacterString 6 0..1
EIER CharacterString 50 0..1
EIERSKAP Eierskap 50 1..*
OPERATØR CharacterString 50 0..1
ISPSHAVNEANLEGG ISPSHavneanlegg 100 0..1
Flate 1..1
Punkt 0..1
ADRESSE Adresse 250 0..1
AVFALLSPLAN_KRAV AvfallsplanKrav 100 0..1
HAVNETYPE Havnetype 25 1..*
BILDELINK CharacterString 100 0..1
Services 0..*
Name Type English Description
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates wheter the port facility is an ISPS Port Facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility.
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
GLN Integer GLN Global location number. Numbering system for identification of legal entities and phsyical locations, managed by GS1.
havnNavn CharacterString portName Name of the port that have been allocated a UNLOCODE.
MRN CharacterString MRN Marine Resource Name. Numbering system for unique identification of maritime resources on a global basis.
UNLOCODE CharacterString UNLOCODE Location code from the UNLOCODE-system that identifies a port.
eier CharacterString owner Owner of the Port Facility.
eierskap Eierskap typeOfOwnership Type of ownership.
operatør CharacterString operator Who the port facility is operated or managed by.
ISPSHavneanlegg ISPSHavneanlegg ISPS Properties specific to ISPS Port Facilities.
område Flate polygon Polygon showing the geographical extent.
posisjon Punkt point Optional point of representation.
adresse Adresse address Address properties for the port facility.
avfallsplanKrav AvfallsplanKrav wastePlanRequirements Requirements for waste plans in ports and port facilities.
havnetype Havnetype typeOfPort Type of port or port facility.
bildeLink CharacterString imageLink URL-link that refers to an image of the object.
services Services

Vis Havneanlegg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
Eierskap 1 ..*
CharacterString 0 ..1
ISPSHavneanlegg 0 ..1
Flate 1 ..1
Punkt 0 ..1
Adresse 0 ..1
AvfallsplanKrav 0 ..1
Havnetype 1 ..*
CharacterString 0 ..1
Services 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning HavneanleggGrense 0..* Havneanlegg
arv subtype Havneanlegg supertype HavneanleggId