Søket gav 2 treff

Banenettverk produktspesifikasjon

Banenettverk er eit datasett som viser, på eit overordna nivå, dei ulike banane i det norske jernbanenettet.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk

Eier: Bane NOR

Gyldig

1.0


Støysoner Jernbanenett etter T-1442 produktspesifikasjon

Datasettet inneheld støysonekart utarbeidd i samsvar med "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)". Støysonekarta viser berekna raud (Lden>65dB) og gul (Lden>55dB) støysone langs Bane NORs jernbanenett.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Støysoner Jernbanenett etter T-1442

Eier: Bane NOR

Gyldig

20190101