Støysoner Jernbanenett etter T-1442

Bane NOR Gyldig 20190101

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datasettet inneheld støysonekart utarbeidd i samsvar med "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)". Støysonekarta viser berekna raud (Lden>65dB) og gul (Lden>55dB) støysone langs Bane NORs jernbanenett.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/StoysonerJernbanenett/20190101

Viser treff 1 - 14 av 14


Støy objekttype

område som har bestemte egenskaper med hensyn på støynivå Merknad: Kan være representert som støysoner, støykoter eller som punkter med målte eller beregnede verdier -- Definition -- area with certain features relating to noise level. Note: May be represented as noise zones, noise isopleths or points with measured or calculated values


Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Støygrense objekttype

avgrensning av støy -- Definition -- delimitation of noise zone


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


Støykilde kodeliste

type støykilder -- Definition - - types of noise sources


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


Støysonekategori kodeliste

støysone for planleggingsformål -- Definition - - noise zone for planning purposes