Søket gav 393 treff

Armeringsnett objekttype

Benyttes geoteknisk for å øke bæreevnen og som stabiliserende tiltak. Stålarmering kan benyttes for å hindre telesprekker i asfalt.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett

Ukjent

2.31


ArtsrikVegkant objekttype

Det kan her legges inn områder som har høy biologisk verdi. Dette vil være nyttig å ta hensyn til ved skjøtsel av vegens sideområde.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant

Ukjent

2.31


ATK_Influensstrekning objekttype

Strekning hvor det er automatisk overvåkning av fartsnivå. Strekning er definert fra varslingsskilt 556 til 3 km etter siste ATK-punkt for punkt-Atk og til 1 km etter det siste ATK-punktet for streknings-ATK.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK, influensstrekning

Ukjent

2.31


ATK_Punkt objekttype

Punkt hvor det gjennomføres automatisk trafikkontroll (ATK) på passerende kjøretøy ved hjelp av en fartsmåler og kamera som fotograferer fartsovertredere.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt

Ukjent

2.31


Avkjørsel objekttype

Kjørbar tilknytning til vegnettet for en eiendom eller et begrenset antall eiendommer (1). Merknad: Det regnes som vegkryss om tilknytningsveg er offentlig veg.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel

Ukjent

2.31


Avkjørsel_Holdningsklasse objekttype

Angir hvilken offisiell holdning det er til opprettelse av avkjørsler på strekningen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel, holdningsklasse

Ukjent

2.31


Avrettingslag objekttype

Avrettingslag i overbygning.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avrettingslag

Ukjent

2.31


Avstandsmåling objekttype

Målt avstand på tvers av vegen mellom gitt referansepunkt og et vegobjekt.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avstandsmåling

Ukjent

2.31


BassengMagasin objekttype

Innretning for opplagring av vann. Eksempelvis i tilknytning til tunneler.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin

Ukjent

2.31


Belysningspunkt objekttype

Lokasjon/konteiner med samling av en eller flere lysarmaturer og lysmast i ett punkt. Det kan forekomme varianter uten lysmast, for eksempel lysarmatur opphengt i tunneltak, og det kan forekomme varianter uten lysarmatur, f.eks. lysmast kun for kabelframføring.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt

Ukjent

2.31


Belysningsstrekning objekttype

Gir en strekning langs vegen med belysningspunkt, kabler, stolper og fundamenter som naturlig hører sammen. Alle elektriske objekter i en Belysningsstrekning skal være koblet mot samme Elektriske anlegg, dvs. de skal ligge under samme måler.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning

Ukjent

2.31


Beredskapsveg objekttype

Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk. Åpnes for å lede trafikk til en annen veg når hovedvegen stenges.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Beredskapsveg

Ukjent

2.31


Bergrom objekttype

Utsprengt del av tunnel som er avgrenset fra selve tunnelløpet med vegg/dør.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom

Ukjent

2.31


Bergsikring objekttype

Område/felt i tunnel eller bergskjæring i dagen som er sikra med nett, bolter etc.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring

Ukjent

2.31


Betongutstøping objekttype

Utstøping i tunnel for sikring mot utrasing.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Betongutstøping

Ukjent

2.31


Bevegelsessensor objekttype

Utstyr for å registrere bevegelse.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bevegelsessensor

Ukjent

2.31


Blomsterbeplantning objekttype

Blomsterbeplantinger skal fremvise blomsterprakt, form, farge og duft. Det menes her planter som kommer i kategorien stauder, utplantingsplanter, løk, roser og klatreplanter.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning

Ukjent

2.31


Bomstasjon objekttype

Et punkt i vegnettet hvor det kreves betaling for å kunne kjøre videre. Kan gjelde i en eller begge retninger.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon

Ukjent

2.31


Branndetektor objekttype

Utstyr til å registrere tilløp til brann.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor

Ukjent

2.31


Brannslokkingsanlegg objekttype

System for automatisk brannslokking. Vanligvis sprinkleranlegg.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokkingsanlegg

Ukjent

2.31