TekniskeAnleggVannVassdragKyst

Geovekst Gyldig 5.0.2

pakke

Beskrivelse: Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, TekniskeAnleggVannVassdragKyst

Viser treff 1 - 25 av 25
Sluse objekttype

byggverk i elv eller kanal med flere slusekamre som gjør det mulig å heve eller senke fartøy fra et vann-nivå til et annet


KaiBrygge objekttype

platformkonstruksjon langs land eller fra land og ut i vannet, brukt som fortøyningssted for større eller mindre fartøyer. Merknad: KaiBrygge kan være bygget over vann slik at vannkonturen registeres under konstruksjonen


Pælebunt objekttype

bunt av stokker som er drevet ned i sjøbunnen, vann eller elver for å lede trafikken eller tømmer


Oppdrettskar objekttype

kar for oppdrett av fisk


Fisketrapp objekttype

innretning i elver for at fisken kan vandre oppover elven


KaiBryggeKant objekttype

avgrensning av kai mot vann.


Rørgate objekttype

store rør som leder vann frem til foredlingsanlegg, kraftverk, fjernvarmeanlegg, annet vassdrag osv.


FiktivAvgrensningForAnlegg objekttype

fiktiv avgrensningslinje for anlegg Merknad: Brukes når det skal dannes flater av bygningsmessige- og tekniske anlegg og det mangler en eller flere avgrensingslinjer.


FiskehjellMøne objekttype

toppen av rammeverket for fiskehjell


BeskrivendeHjelpelinjeAnlegg objekttype

karakteristiske linjer på bygningsmessige- og tekniske anlegg Merknad: Kan også benyttes til å registrere mindre selvstendige bygningsmessige anlegg som ikke omfattes av andre objekttyper i FKB, men som det er naturlig å registrere i et detaljert grunnkart. Eksempler: Markerte linjer på en demning, molo, sluse, pipe, tårn, murloddrett og små frittstående anlegg som f.eks. skilderhus, kiosker etc.


FlytebryggeLandgang objekttype

landgang for flytebrygger


Elveterskel objekttype

kunstig oppbygning i elver som brukes for å lage vannspeil i elveløpet


Flytebrygge objekttype

flytende plattform som er forankret til bunn og hvor plasseringen kan avhenge av vind og strømretning


Demning objekttype

konstruksjon for å heve vannspeilet og danne et kunstig vannmagasin, samt regulere vannføringen


Navigasjonsinstallasjon objekttype

objekt som hjelper sjøfarende å navigere på sjøen.


Oppdrettslokalitet objekttype

fast anlegg for oppdrett av fisk i vann


FlytebryggeUtligger objekttype

Utligger for fortøyning av mindre båter som er båter som er forankret i flytebrygge.


Slipp objekttype

bane som mindre og middelstore fartøyer kan hales opp ved landsetting, bedding


Elveforbygning objekttype

konstruksjon i eller langs vassdrag for å sikre mot erosjon, flom eller som miljøtiltak


Fiskehjell objekttype

anordning bygd opp for tørking av fisk


Molo objekttype

kunstig eller naturlig oppbygning som demper eller tilintetgjør bølgebevegelser i sjøen


SluseType kodeliste

beskrivelse av selve slusetypen