Innmålt geometri for anlegg som bygges

Norsk Vann Gyldig 2.2

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen skal beskrive hvilke objekter og egenskaper som skal kunne utveksles i leveranse av innmålingsdata fra landmåler til Norsk Vann spesifisert dataflytløsning.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Norskvann-Innmaltgeometri/2.2

Viser treff 1 - 58 av 58
Kumlokk objekttype

Deksel (lokk) over en kum eller annet hulrom under bakkenivå. Merknad: Kumlokkene er som oftest runde, men rektangulære og kvadratiske finnes også.


SOSI_Objekt objekttype

Abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper


Varerør objekttype

Varerør for VA-ledninger


Trase objekttype

Grøft, kulvert, kanal, borehull, tunnel


VA_Ledning objekttype

Vannledning, spillvannsledning, overvannsledning, drensledning eller avløp felles ledning


InnmåltPunkt objekttype

Omfatter: Innmålt knekkpunkt (vertex på ledning), innmålt start-/endepunkt på ledning. Benytt KnekkpunktIndex = 0 for startpunkt og -1 for endepunkt. Kan også omfatte punkter som utgjør geometrien til pumpestasjoner, renseanlegg etc.


NettstasjonAdkomst objekttype

Adkomst til nettverksstasjon, for personell, utstyr eller utlufting. Merknad: Aktuelt å registrere for underjordiske nettverksstasjoner, der adkomsten ikke bare er via "ei dør i veggen".


VA_Punkt objekttype

Omfatter følgende objekttyper: Kum (vannkum, spillvannskum, avløp felles kum, overvannskum, eller kum som inneholder ledninger fra flere vanntyper), minikum, drenskum, sluk, sandfang, slamavskiller, fettavskiller, oljeutskiller, tett tank (bl.a for avløp), pumpestasjon_vann, pumpestasjon_spillvann, pumpestasjon_avløp_felles, pumpestasjon_overvann, renseanlegg_vann, renseanlegg_avløp, vanninntak, bekkeinntak, hydrant, utløpUtslipp, bend, anboring, høydebasseng, stoppekran


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, som ikke endres i løpet av objektets levetid


Link datatype

Intern/ekstern referanse, f.eks referanse til prosjekt, eller link til fil (bilde, dokument, kumskisse, etc.)Endringsflagg datatype

Endringsinformasjon for et objekt


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingenObjekt_referanse datatype

Referanse til VA_ledning(er) eller va-punkt(er), dvs. hvilke ledninger og/eller punkter som innmålingspunktet er relatert til


Konstruksjonmaterial kodeliste

det dominerende konstruksjonsmaterialet som er brukt ved konstruksjonLedningHøydereferanse kodeliste

Høyden som høydedelen av stedfestingen til komponenten (Ledning/beliggenhet og Kopling/posisjon) referer til. Høydereferanse på VA-ledninger skal være: - utvendig topp for trykkledning (pumpeledning, dykkerledning og alle vannledninger) - innvendig bunn for selvfallsledninger
Ledningsnettverkstype kodeliste

oversikt over nettverkstyper, satt sammen av nettverkskomponenter, med en bestemt hensikt. Merknad: Et nettverk utgjør en logisk enhet. Et nettverk kan være knytta til andre nettverk, men da oftest på bestemte tilkoplingspunkter.


MålemetodeHøyde kodeliste

metode for å måle objekttypens høydeverdi


EndringÅrsak kodeliste

Kodeliste for årsak til endring


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.


SomProsjektert_Egenskap kodeliste

som prosjektert egenskap


Synbarhet kodeliste

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen


VapunktObjekttype kodeliste

VA-punkt, objekttype


Stedfestingsårsak kodeliste

Årsaken til at objektet ble stedfestet (nyetablert, flyttet, ombygd, avdekket, fjernet mv.). Kodelisten er ikke definert i SOSI ledningsnett 4.6. Er definert i produktspesifikasjonen "Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for påviste eller avdekkede ledninger".
Type kodeliste

Type referanse/link


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon

TypeEndring kodeliste

endringsstatus for objektet


VA_ledningsbruk kodeliste

Vanntype for ledning


LokkRistType kodeliste

kodeliste for typer av kumlokk. Lista ble kopiert fra NVDB Datakatalogen versjon 2.05 31.5.2016.


SomProsjektertGeometri kodeliste

som prosjektert geometri