Naturvernområder-4.1

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.1

fagområdestandard

Beskrivelse: spesifikasjonen beskriver områder vernet etter naturmangfoldloven av 2009, biotopvern etter viltloven av 1981, naturvernloven av 1970, lov om naturvern av 1954, lov om Jan Mayen av 1930 og lov om naturfredning av 1910. Områdetypene er; nasjonalpark, naturreservat, landskapsvernområde, dyre-, fugle- og plantefredningsområde. Ved siden av naturvernloven, gir biotopvernbestemmelsene i viltloven og i lakse- og innlandsfiskeloven samt plan- og bygningsloven hjemmel for vern. Svalbardmiljøloven har egne forskrifter som skal sikre vern av verdifulle naturområder, kulturminner og naturen for øvrig. Disse omfattes også av denne spesifikasjonen. Videre omfatter spesifikasjonen viktige naturområder som har vært eller er under vurdering i en verneprosess (foreslåtte naturvernområder) og restriksjonsområder

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/sosi/Naturvernområder

Viser treff 1 - 22 av 22ForeslåttNaturverngrense objekttype

avgrenser et verneverdig områdeNaturvern objekttype

naturvern - abstrakt supertype for naturvernområde og naturvernpunkt


VernRestriksjonsområdegrense objekttype

avgrenser et restriksjonsområde


VernRestriksjonsområde objekttype

verneområder har en forskrift med tilhørende vernebestemmelser som kan inneholde bestemmelser som regulerer ferdsel i området. Restriksjonsområder kan gjelde hele eller deler av et verneområdet


ForeslåttNaturvernområde objekttype

områder foreslått for vern etter naturmangfoldloven (2009) og Svalbardmiljøloven (2002)


Naturvernpunkt objekttype

vernet enkeltobjekt etter gammelt lovverk. Vil ikke bli etablert nye. Trær, stein osv.


Naturverngrense objekttype

avgrenser et naturvernområde


Områdeplanstatus datatype

status for forvaltningsplan eller skjøtselsplan


VernRestriksjon kodeliste

ulike reguleringer/restriksjoner som gjelder for verneområdet eller deler av et verneområde


VernPlanstatus kodeliste

status for eventuell forvaltningsplan eller skjøtselsplan for området


IUCN kodeliste

verneområdets status i IUCN. Naturreservat Verdens Naturvernunion IUCN, har på oppdrag fra FN vedtatt et internasjonalt system for kategorisering av verneområder http://www.iucn.org


VernNettverk kodeliste

nasjonalt og internasjonalt nettverk området inngår i


TruetVurdering kodeliste

angir en vurdering av områdets truethet


VernPlanbehov kodeliste

angir planbehov for området


Verneform kodeliste

verneformer som sorterer under forskjellig lovverk og restriksjoner


ForvaltningsmyndighetType kodeliste

ansvarlig forvaltningsmyndighet for området


VernRevisjon kodeliste

angir om området er revidert eller under revisjon


VernPlantype kodeliste

plantypen som planstatusen gjelder for


VernVerneplan kodeliste

angir hva slags verneplan området tilhører