Adressepunkt-4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse: spesifikasjonen gjelder beskrivelse av offisielle adresser samt matrikkeladresser

Viser treff 1 - 15 av 15
Gateadresse objekttype

adresse i form av en gateadresse -- Definition --  address in the form of a street address


OffisiellAdresse objekttype

navn på bygning/institusjon, eller bruksnavn, jfr. merknader til matrikkellovens § 21 -- Definition -- name of building, institution or holding; see comments on §21 of [Norwegian] cadastral law [of 2005-06-17]


Matrikkeladresse objekttype

unik adresseidentifikasjon i form av et matrikkelnummer Merknad: I områder der det ikke er tildelt gate/vei-adresser, blir matrikkelnummeret (unntatt seksjonsnr) brukt som adresseidentifikasjon. Der hvor det skal være flere adresser på en matrikkelenhet, nummereres disse med undernr. -- Definition --  unique address identification in the form of a cadastral registry number


MatrikkeladresseId datatype

unik identifikasjon av en matrikkeladresse -- Definition - - unique identification of a cadastral address


KommunalKrets datatype

kretstyper som bare er gyldig i en kommune. Inneholder også skolekrets, som er en kommunal kretstype -- Definition - - types of district which are only valid within one municipality. Also includes school district, which is a municipal type of district


AdresseReferanse datatype

referanse på adressen til kommunale eller andre arkiv Merknad: Brukes også for å opplyse om spesielle forhold på adressen. -- Definition - - reference to address for municipal or other archives


AdresseTillegg datatype

kommunal tilleggsdel for adresser -- Definition - - municipal addendum to addresses


AdresseBruksenhet datatype

angivelse av etasjeinformasjon og løpenummer bruksenheten som adressen er knyttet til -- Definition - - statement of floor information and serial number of the separately occupied unit to which the address is linkedGateadresseId datatype

adresseinformasjon for gateadresser Merknad 1: Gateadresser angis med gatenummer, husnummer og eventuell bokstav samt undernummer. -- Definition - - address information for street addresses Note 1: Street addresses are given with street number, house number and, where applicable, letter as well as sub-number.


AdresseReferansekode kodeliste

angivelse av type referanse -- Definition - - states type of reference


Etatskode kodeliste

etater som er felles for alle kommuner -- Definition - - agencies which are common to all municipalities