GeotekniskLabKodelister

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 15 av 15

PocketpenMetode kodeliste

er en fjærdrevet apparat som brukes til å måle kompresjonsstyrke ved å trykke et 6.4 mm stempel inn i prøvematerialet <engelsk>is a spring driven aparatus used to measure kompression strenght by pushing a 6.4 mm piston into the sample</engelsk>


ØdometerLabMetode kodeliste

oversikt over metoder for deformasjonsprøving med en-dimensjonal tøyningstilstand i laboratoriet<engelsk>overview of methods for deformation testing with one-dimensional strain conditions in the laboratory</engelsk>


VanninnholdMetode kodeliste

beskrivelse av testprosedyre <engelsk>description of test procedure</engelsk>


LabPermeabilitetMetode kodeliste

hensikt er å finne hvor fort veske kan strømme gjennom materiale<engelsk></engelsk>


TriaksialType kodeliste

oversikt over prinsippielle belastningstilstander ved utførelse av treaksialprøving i laboratoriet<engelsk>overview of principal loading conditions in triaxial tests in the laboratory</engelsk>


TriaksialMetode kodeliste

oversikt over metoder for utførelse av treaksialprøving i laboratoriet<engelsk>overview of methods for performance of triaxial tests in the laboratory</engelsk>


EnaksialMetode kodeliste

et 10cm langt prøvestykke som er tatt direkte fra prøvesylinderen settes inn i en apparatur som kan påføre aksial deformasjon. Merknad: Maksimal last og deformasjon leses av der kurven indikerer at brudd er oppstått og dermed kan udrenert skjærfasthet bestemmes. <engelsk>a 10 cm sample is moved directly from a sylinder and is put into a device that can inflict axial strain. Note: Maximum load and deformation is read of where the curve indicate a rupture and with this information the undrained shear strength can be determined.</engelsk>


BenderElementMetode kodeliste

undersøkelse for bestemmelse av skjærbølgehastighet og skjærmodul i laboratoriet<engelsk>determination of shear wave velocity and shear modulus in the laboratory</engelsk>


KonusMetode kodeliste

konus slippes fritt ned i leirprøven og nedtrengningen måles, deretter knas prøven godt før forsøket gjentas på den omrørte prøven. Merknad: Denne metoden brukes når man vil finne skjærfastheten Su for leire både i uomrørt og omrørt tilstand. <engelsk>cone is released and penetration is measured, the sample is knead/stirred and the test is repeated on the disturbed sample. Note: This method is used when you want to find the shear strenght Su for clay in undisturbed and disturbed condition.</engelsk>


LabVingeMetode kodeliste

<engelsk>Laboratory vane shear tests are performed to assess the undrained peak and residual shear strengths of cohesive materials</engelsk>


KornfordelingMetode kodeliste

oversikt over metoder for bestemmelse av kornstørrelse og -fordeling i jord<engelsk>overview of methods for determination of grain size distribution of soils</engelsk>


DensitetMetode kodeliste

angir metode for å bestemme masse per volum <engelsk>specifies method used to find gravity by unit of space (kN/m3)</engelsk>


PlastisitetGrenseMetode kodeliste

oversikt over metoder for bestemmelse av Atterberg's konsistensgrenser for kohesjonsjordarter<engelsk>overview of methods for determination of Atterberg consistency limits for cohesive soils</engelsk>


ResonansSøyleMetode kodeliste

metodebeskrivelse av laboratorieforsøk<engelsk></engelsk>


SkjærMetode kodeliste

oversikt over metoder for bestemmelse av skjærfasthet ved direkte påføring av skjærspenninger på prøvematerialet<engelsk>overview of methods for determination of shear strength by direct application of shear stresses on the sample</engelsk>