Markslag-4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse: markslag er et detaljert nasjonalt datagrunnlag for arealressurser, og er opprinnelig registrert som del av Økonomisk kartverk. Markslag er klassifisert etter standard klassifikasjonssystem i økonomisk kartverk (ØK) med seinere endringer. Det skal inneholde: • Geometrisk beskrivelse av grensene for markslagsfigurene (stedfesting med koordinater) • Egenskapsinformasjon for beskrivelse av markslaget (knyttet til representasjonspunktet i en flate/figur). • Egenskapsinformasjon for markslagsgrenser

Viser treff 1 - 13 av 13
Markslag objekttype

areal som er relativt ensartet for plantedyrking og naturlig planteproduksjon -- Definition -- relatively homogeneous area for cultivation of plants and natural plant production


MarkslagGrense objekttype

grense for markslagsfigur -- Definition -- boundary for soil classification figure


MarkslagGrenseFiktiv objekttype

grense mellom markslagsfigurer med like egenskaper -- Definition -- boundary between soil classification figures with identical attributes


Myrklassifikasjon kodeliste

beskriver torvdybde, omdanningsgrad og vegetasjon for myr Merknad: myrklassifikasjon er bare aktuelt der myr vurderes egnet til dyrkingsjord eller skogproduksjon -- Definition - - describes peat depth, transformation degree and vegetation for marsh Note: marsh classification is only relevant where the marsh is evaluated as suitable for cultivation or forest production


MarkslagAvgrensingType kodeliste

ulike typer grenser som kan avgrense markslagsflaten -- Definition - - various types of boundaries which can delimit the soil class surface


TilleggsopplysningerSkog kodeliste

beskriver vanskelige driftsforhold eller tiltak som kan gi produksjonsøkning for skog -- Definition - - describes difficult operating conditions or measures which may result in increased forest production


Arealtilstand kodeliste

definerer naturlige terrengtyper og typer opparbeidet areal -- Definition - - defines natural types of terrain and types of enhanced area


Jordklassifikasjon kodeliste

karakteriserer driftsforhold på dyrka mark og drifts- og jordegenskaper for dyrkingsjord Merknad: For dyrka jord er størrelse, helningsforhold og form (arrondering) avgjørende. For dyrkingsjord blir i tillegg dreneringsgrad og steininnhold i de øverste 50 cm av mineraljorda beskrevet. -- Definition - - characterizes the operating environment of cultivated land and the operational and soil attributes of arable land Note:Size, inclination and geometric form (rounding out vs. gerrymandering) are decisive factors for cultivated land. Moreover, for arable land, the degree of drainage and rock content in the uppermost 50 ?? are also


PotensiellSkogbonitet kodeliste

arealets potensielle evne til å produsere trevirke Merknad: det er normalt forventa bonitet som blir registrert, dvs. den produksjon en kan vente med rett treslag, normal tetthet og vanlig god skogskjøtsel. Både H40-systemet og en inndeling basert på Landsskogtakseringens system er brukt. -- Definition - - the potential ability of the area to produce timber Note:What is registered is the normally expected quality class, i.e. the production to be expected with the right type of wood, normal density and reasonably good silviculture. Both the H40 system and a categorization based on Land ??


ImpedimentprosentSkog kodeliste

angir del av markslagsarealet som er uproduktiv mark Merknad: impedimentprosent brukes kun der skogen er bonitert etter H40-systemet -- Definition - - indicates the part of the soil classification area which is unproductive land Note:impediment percentage is only used where the forest has been assessed according to the H40 system