Kulturminner

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: kulturminner er i Kulturminneloven av 1978 definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Et kulturminne kan således være en steinalderboplass, en stavkirke fra middelalderen, en gammetuft, et skipsvrak, arkeologiske rester fra bergdrift fra 1700-tallet, eller et kontorbygg fra vår egen tid. En lokalitet omtalt i sagn kan betegnes som et kulturminne, såvel som naturformasjoner med kulturhistoriske assosiasjoner. Også steder hvor det er gjort funn av oldsaker eller samisk materiale er å regne som kulturminner

Viser treff 1 - 3 av 3

Kulturminner-4.0 fagområdestandard

spesifikasjonen omfatter informasjon om alle kategorier av kulturminner. Den omfatter også større kulturmiljøer, og vernesonene som er definert omkring en rekke fredete kulturminner. Strukturert registrering av kulturminner er blitt gjennomført av en rekke instanser i kulturminne-forvaltningen og til diverse formål. De 2 viktigste prosjektene har vært innsamlingen av fornminnedata ved de 5 arkeologiske landsdelsmuseene i forbindelse med produksjonen av det økonomiske kartverk (ØK-registrering) og den landsomfattende registreringen av etterreformatoriske kulturminner, i første rekke hus og ruiner/tufter (SEFRAK). Fra og med år 2004 ble de tidligere registrene Fornminneregisteret, Fredningsregistret og Kirkeregisteret samlet i en ny GIS-basert, landsdekkende kulturminnebase kalt Askeladden. Denne eies og driftes av Riksantikvaren og er tilgjengelig over internet

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.0

Tilbaketrukket

4.0


Kulturminner-4.5 pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.5

Utkast

4.5