Vegnett-4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse: beskrivelsen omfatter hele spesifikasjonen for vegnettet. Vegnettet inneholder informasjon om alle europa-, riks-, fylkes-, kommunale og skogsbilveger, samt alle private veger unntatt korte, private blindveger. Korte veger er veger med lengde mindre enn 50 m. Veger med unike adresser er med uansett lengde. Bilferjestrekninger skal være representert, gang- og sykkelveger kan være med. Vegnettet er strukturert som et nettverk av veglenker som representerer senterlinje veg. For fullgod kvalitet er kravet til nøyaktighet 2 meter som middelfeil, men det tilstrebes at den beste tilgjengelige geometrien benyttes. Vegen registreres i tre dimensjoner (nord, øst, høyde)

Viser treff 1 - 26 av 26
Svingekonnekteringslenke objekttype

kunstig objekt hvor senterlinjen representerer en konstruert linje som skjøter sammen lenker der det er hull i geometrien i forbindelse med svingefelt -- Definition -- artificial object where the centre-line represents a fictitious connection between segments where there are gaps in the geometry in connection with turn lanes


Kjørefelt objekttype

del av veg som er bestemt for en vognrekke -- Definition -- part of road which is intended for a series of vehicles [a single lane of traffic]


Planovergang objekttype

der hvor vegen krysser i plan med bane -- Definition -- the point at which the road and track cross each other at the same level


VegUnderBane objekttype

der hvor veg passerer under jernbane -- Definition -- the point at which the road passes under a railway


Kommunedele objekttype

punkt der senterlinjeveg, spormidt og andre ruter krysser kommunegrensen -- Definition -- point at which road centre-line, middle of track and other routes cross the municipal boundary


Vegtrase objekttype

representerer en konstruert senterlinje som den fysiske vegen ikke følger (f.eks. ved fysisk atskilte kjørebaner). -- Definition -- represents a fictitious centre-line which the physical road does not follow (e.g. in the case of dual carriageway roads)


Fortau objekttype

del av veg reservert for gående Merknad: ligger høyere enn kjørebanen og er adskilt fra denne med kantstein -- Definition -- part of road reserved for pedestrians Note: lies higher than the carriageway and is separated from this by a curb


VegSenterlinje objekttype

linje midt mellom vegkanter. -- Definition -- line mid-way between edges of road


Vegnode objekttype

abstrakt supertype for objekttyper som representerer noder i vegnettet -- Definition -- Node in the road network


Kjørebane objekttype

del av veg som består av ett eller flere kjørefelt som ligger inntil hverandre og i samme plan -- Definition -- part of road which consists of one or more lanes which lie adjacent to each other and at the same levelVeglenke objekttype

abstrakt supertype for objekttyper som representerer lenker i veinettet -- Definition -- segment of the road network


Ferjekai objekttype

ferjelem på kai -- Definition -- ferry ramp on quay


Bilferjestrekning objekttype

strekning trafikert av bilferjer som del av vegnettet -- Definition -- route serviced by car ferries as part of the road network


GangSykkelvegSenterlinje objekttype

linje midt mellom gangsykkelvegkanter -- Definition -- line mid-way between edges of pedestrian/bicycle road


Vegident datatype

sammensatt identifikator for en vegrute -- Definition - - compound identifier for a road route


Vegparsell datatype

beskrivelse av parsell av en vegrute -- Definition - - description of a parcel of a road route


VegStatus kodeliste

angir veglenkens status -- Definition - - indicates the status of the road segment


Vegkategori kodeliste

angir hvilken type veg veglenken beskriver -- Definition - - indicates which type of road the road segment describes