Vegstandard

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Angir standard på vegstrekning

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 22 av 22

Lagre som:
Vegstandard objekttype

Angir standard på vegstrekning


Standard_GåendeSyklende kodeliste

Relatert til tilbud ( ruter ) for gående/syklende i og utenom tettsted.


Standard_FriHøyde kodeliste

Relatert til fast fri høgde for 50 meters strekning.


Standard_Høyfjell kodeliste

Relatert til data om kolonnekjøring


StandardklasseVegstandard kodeliste

Vegnormalenes inndeling i klasser på vegnettet, inkl. gsv.


Standard_Rasfare kodeliste

Relatert til rasutsatte strekninger, dokumentert i internrapport nr 2186


Standard_StamvegGjennomTettbebyggelse kodeliste

Relatert til definisjoner gitt i håndbok for stamveger 2002Standard_PM10 kodeliste

Svevestøv, relatert til døgnmiddelkonsentrasjon


Standard_Samlet_Korrigert kodeliste

Angir korrigert samlet standard


Standard_Stigning kodeliste

Relatert til maksimal stigning over en gitt lengde


Standard_Problemsoner kodeliste

: Relatert til problemsoner definert ved vurdering av landskapsbilde, naturmiljø og kulturmiljø, kalt landskap, helhetsvurdering.


Standard_Skadegradstetthet kodeliste

Relatert til sikkerhetsklasser etter forventet skadegradstetthet ( SGT )


Standard_Støy_Totalt kodeliste

Samlet støy relatert til 500 meters strekninger ( Omfatter 5 deltema om støy )


Standard_FaktiskBæreevne kodeliste

Bæreevne relatert til levetidsfaktor hentet ut fra PMS. Forhold mellom funksjonell dekkelevetid og normert dekkelevetid ( Håndbok N200 (018) Vegbygging )


Standard_Vegbredde kodeliste

Relatert til vegnormalenes definisjoner


Standard_NO2 kodeliste

Nitrogendioksyd, relatert til timemiddelkonsentrasjon


Standard_Horisontalkurvatur kodeliste

Relatert til strekningssammenligning i henhold til Håndbok om stamvegsutredning. Kurvatur framskaffes vha KurvGen.


Standard_Sikkerhetsutstyr_Tunnel kodeliste

Relatert til sikkerhetsutstyr i HB N500 (021)