Ledningsdata AsBuilt

Norsk Vann Gyldig 2.2

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen skal beskrive hvilke objekter og egenskaper som skal kunne utveksles i leveranse av as-built ledningsdata fra utførende/entreprenør til oppdragsgiver (ledningseier).

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Norskvann-Asbuilt/2.2

Viser treff 1 - 100 av 169

VA_Stengeventil objekttype

Stengeventil på VA-ledningsnett. Objekttypen omfatter også utvendig stoppekran på ledning inn til abonnent.


VA_Overvannsledning objekttype

Overvannsledning eller drensledning


VA_Bekkeinntak objekttype

Inntak i forbindelse med overgang fra åpen til lukket bekk. Er ofte utstyrt med rist for å hindre "rusk og rask" å komme inn i ledningsnettet.


Borehull objekttype

Boret hull vanligvis i fjell, for gjennomtrekking av ledning. Merknad: Diameteren så liten at en person ikke kan komme gjennom


VA_Pumpe objekttype

Pumpe til videreføring eller trykkøkning i et ledningsnett


VA_Kum objekttype

VA_Kum omfatter følgende objekttyper: Kum (vannkum, spillvannskum, avløp felles kum, overvannskum, eller kum som inneholder ledninger fra flere vanntyper), minikum, drenskum, sluk, sandfang, slamavskiller, fettavskiller, oljeutskiller, tett tank (bl.a for avløp)


VA_Bend objekttype

Bend på ledning


VA_UtløpUtslipp objekttype

Utslipp av rent/renset vann til resipient. Kan også omfatte utslipp av urenset avløpsvann ifbm. overløp.


VA_Grenrør objekttype

Komponent på ledning for å fordele eller ta inn annen del av ledningsnettverk. Merknad: Brukes fortrinnsvis på avløp/overvanns-nett.VA_Mellomring objekttype

Benyttes for å skape avstand mellom komponenter i kum, spesielt i vannledningsnettet


VA_Måler objekttype

Måler i VA-ledningsnettet. Omfatter: trykkmåler, mengdemåler, nivåmåler, temperaturmåler, klorrestmåler, målerenne, lydlogger


NettstasjonAdkomst objekttype

Adkomst til nettverksstasjon, for personell, utstyr eller utlufting.Merknad: Aktuelt å registrere for underjordiske nettverksstasjoner, der adkomsten ikke bare er via "ei dør i veggen".Grøft objekttype

Trase gravd ned i jorden som inneholder rør og/eller ledninger


Kumlokk objekttype

Deksel (lokk) over en kum eller annet hulrom under bakkenivå. Merknad: Kumlokkene er som oftest runde, men rektangulære og kvadratiske finnes også.VA_Anboring objekttype

Brukes for tilknytning av mindre ledning (gjerne til abonnent) på større ledning.


Kulvert objekttype

Nedgravd tunnel laget for gjennomføring av for eksempel vann, trafikk, tekniske installasjoner eller kombinasjoner av disse. Kulverter kan også regnes som små bruer.


VA_Avløpsledning objekttype

Spillvannsledning eller avløp felles ledning


Kanal objekttype

Konstruksjon av stål, betong, plast, tre eller andre materialer som brukes til framføring av rør, ledninger eller andre kanaler


VA_Overgang objekttype

Dimensjonsovergang, gjerne mellom rør med samme type material, men også i forbindelse med materialovergang


VA_Vanninntak objekttype

Inntak av vann fra innsjø, elv, bekk eller grunnvann til rense-/behandlingsanlegg før videre distribusjon til abonnenter


Tunnel objekttype

Konstruert gjennomføring i fjell eller i andre masser som brukes til framføring av rør, ledninger, vann, veg- eller jernbanetrafikk osv. Merknad: Tunnel har oftest så stor diameter at en person kan gå gjennom.


Viser treff 1 - 100 av 169