AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet 4.6

fagområdestandard

Viser treff 1 - 6 av 6

Nasjonal hovedinndeling pakke

underkapittelet inneholder nasjons-, fylkes- og kommuneinndeling. I tillegg er det et underkapittel som beskriver forvaltningsmodell for riksgrense

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling

Erstattet

4.6


Statistisk inndeling pakke

her er inndelingene spesielt knyttet til statistikk, som landsdel, økonomisk region, grunnkrets og tettsted. Det er Statistisk sentralbyrå som er ansvarlig for de statistiske inndelingene

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling

Erstattet

1.0


Kommunale kretser pakke

i dette underkapittelet beskrives kommunal underinndeling i valgkrets, skolekrets og bydel

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Kommunale kretser

Erstattet

4.6


Etats- og sektorinndeling pakke

her er det laget en overordnet modell som kan benyttes av alle som har en inndeling i virkeområder eller kontorområder som er av interesse for befolkningen, for eksempel politidistrikt, helseregioner, tolldistrikter med mer. For postadministrativ inndeling og geistlig inndeling er det laget spesifikke modeller. Disse modellene kan være eksempler for hvordan andre etater kan spesialmodellere sine områder hvis det er ønskelig. Men man står også fritt til å benytte den generelle, overordnede modellen for geistlig og postadministrativ inndeling hvis det er ønskelig

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling

Erstattet

1.0


Forvaltningsområder og lovers virkeområde pakke

underkapittelet beskriver inndeling av virkeområder for lover og for allmenninger. Lovers virkeområde er modellert med tanke på å framstille en lovs geografiske utstrekning i forbindelse med vedtak av lov eller som hjelpemiddel ved håndheving og forvaltning av loven. Lovers virkeområder er her definert som noe litt annet enn forvaltningsområder. Et eksempel er plan- og bygningsloven, hvor lovens virkeområde er Fastlands-Norge ut til 1 nautisk mil utenfor og parallelt med grunnlinja. Loven forvaltes kommunevis, der hver kommune danner et eget forvaltningsområde. Modelleringen av forvaltningsområder er opp til andre prosjektgrupper. Kartverket forvalter Norges maritime grenser, som også har vært en del av dette fagkapittelet tidligere. De maritime grensene viser i hovedsak lovers virkeområder. Modellen er bygget opp slik at man enten kan velge å benytte den generelle LovVirkeområde eller den spesifikke modellen for maritime grenser som vises i et underkapittel. Dette er også laget for å vise at hvert fagområde står fritt til å ha en egen modell for sitt spesifikke fagområde. Det har blitt ytret ønske om å ta inn elementer fra Inspire. Inspirespesifikasjonen er i så måte brukt som inspirasjon der det har manglet etablerte kodelister og egenskaper i den norske standarden. Kodelistene fra Inspire er i utgangspunktet tenkt som hjelpemidler for å klassifisere lovområdene. Noen av kodene er aktuelle for fagområdene som er modellert i administrative og statistiske inndelinger. Men for vise helheten ble alle koder fra Inspire lagt inn, deriblant koder som direkte berører andre fagområder. Lovers virkeområder er derfor å anse som en generell standard, og bør ikke erstatte fagspesifikke standarder der disse er laget

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde

Erstattet

1.0