Havner

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast 4.5

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 5 av 5


Havneterminal objekttype

område for lasting og lossing av gods og/eller passasjerer Merknad: Dette omfatter terminaler for passasjerer og gods, havneterminaler til industristeder, havneterminal for fiskerimottak, m.v. Én havneterminal er en selvstendig enhet som fungerer uavhengig av andre tilgrensende terminaler. Flere kaier som ligger sammen og benyttes til lignende formål og administreres sammen vil inngå i én havneterminal. -- Definition -- area for loading and unloading goods and/or passengers Note: This includes terminals for passengers and goods, harbour terminals for industrial centres, harbour terminals for fishing boats, etc. One harbour terminal is a self-contained unit which functions independently of other adjacent terminals. Multiple adjacent quays which are used for similar purposes and which are under joint administration will be included in one harbour terminal.


Havneavsnitt objekttype

et større område dominert av havneaktivitet Merknad: Omfatter sjøareal og landareal, manøvreringsareal i sjø, oppstillingsplass for gods og passasjerer på land, havneterminaler, skipsverft, gjestehavner, liggehavner m.m. -- Definition -- a greater area dominated by harbour activity Note: Comprising sea area and land area, manoeuvring area at sea, staging area for goods and passengers on land, harbour terminals, shipyards, guest harbours, etc.


Havneterminalgrense objekttype

avgrensning av et område for lasting og lossing av gods og/eller passasjerer -- Definition -- delimitation of an area for loading and unloading goods and/or passengers


Havneavsnittgrense objekttype

avgrensning av et større område dominert av havneaktivitet -- Definition -- delimitation of a greater area dominated by harbour activity