Kultuminner - Kulturmiljøer

Riksantikvaren Erstattet 20160503

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen gir regler for hvordan vektordata for kulturmiljøer skal beskrives. Reglene er laget i henhold til SOSI-standarden. Fredete kulturmiljøer er viktige å ta hensyn til i planprosessen, da de legger føringer for bruken av, ofte større, områder i kommunen. Selv om verdensarvområder ikke har formelt vern etter norsk lov, er de særdeles viktige kulturmiljøer som må det må tas hensyn til i forbindelse med arealplanlegging. Kulturmiljøer som er en del av nasjonale interesser i by angir områder hvor det må vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling. Selv om områdene ikke har formelt vern, gir det et grunnlag for angivelse av nye hensynsoner iht. plan- og bygningsloven. Områdene kan også gi grunnlag for innsigelse ved nye arealplaner.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Kulturmiljoer/20160503

Viser treff 1 - 16 av 16


KulturmiljøGrense objekttype

avgrensing av et kulturmiljø -- Definition -- delimitation of a cultural environment


Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Kulturmiljø objekttype

områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng Merknad: Det kan være en samling av bygninger eller andre kulturminner som fysisk eller funksjonelt er knyttet til hverandre -- Definition -- areas where cultural heritage sites/artifacts constitute a part of a greater totality or context


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Vern datatype

lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt -- Definition - - legal basis for restrictions related to an object


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Kommunenummer kodeliste

På fastlandet er nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre. På Svalbard er nummerering basert på Sysselmannens ønsker om inndeling. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


Kulturmiljøkategori kodeliste

kategorisering av kulturmiljø


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


Vernetype kodeliste

hvilken forvaltningsmessig vernestatus et objekt har -- Definition - - which administrative preservation status an object has


Vernelov kodeliste

hvilken lov vern av objektet er hjemlet i -- Definition - - which statute the preservation of the object is founded on