Anlegg som skal måles inn og stikningsdata

Norsk Vann Gyldig 2.2

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen skal beskrive hvilke VA-relaterte objekter og egenskaper som skal kunne utveksles i leveranse av data fra rådgiver/konsulent til landmåler: * Nøkkelegenskaper for anlegg som skal bygges og/eller måles inn. * Stikningsdata for anlegg/traseer som skal bygges.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Norskvann-SkalMales/2.2

Viser treff 1 - 38 av 38

Trase objekttype

Grøft, kulvert, kanal, borehull, tunnel


VA_Punkt objekttype

Omfatter følgende objekttyper: Kum (vannkum, spillvannskum, avløp felles kum, overvannskum, eller kum som inneholder ledninger fra flere vanntyper), minikum, drenskum, sluk, sandfang, slamavskiller, fettavskiller, oljeutskiller, tett tank (bl.a for avløp), pumpestasjon_vann, pumpestasjon_spillvann, pumpestasjon_avløp_felles, pumpestasjon_overvann, renseanlegg_vann, renseanlegg_avløp, vanninntak, bekkeinntak, hydrant, utløpUtslipp, bend, anboring, høydebasseng, stoppekran


Kumlokk objekttype

Deksel (lokk) over en kum eller annet hulrom under bakkenivå. Merknad: Kumlokkene er som oftest runde, men rektangulære og kvadratiske finnes også.


SOSI_Objekt objekttype

Abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper


VA_Ledning objekttype

Vannledning, spillvannsledning, overvannsledning, drensledning eller avløp felles ledning


Varerør objekttype

Varerør for VA-ledninger


NettstasjonAdkomst objekttype

Adkomst til nettverksstasjon, for personell, utstyr eller utlufting.Merknad: Aktuelt å registrere for underjordiske nettverksstasjoner, der adkomsten ikke bare er via "ei dør i veggen".


TrasePunkt_stikningsdata objekttype

Punkt på trase som skal settes ut (stikningspunkt)
Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, som ikke endres i løpet av objektets levetid


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingenKonstruksjonmaterial kodeliste

det dominerende konstruksjonsmaterialet som er brukt ved konstruksjonVA_ledningsbruk kodeliste

Vanntype for ledningMålemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon


LedningHøydereferanse kodeliste

Høyden som høydedelen av stedfestingen til komponenten (Ledning/beliggenhet og Kopling/posisjon) referer til. Høydereferanse på VA-ledninger skal være: - utvendig topp for trykkledning (pumpeledning, dykkerledning og alle vannledninger) - innvendig bunn for selvfallsledninger


VA_objekttype kodeliste

objekttype vann og avløp


MålemetodeHøyde kodeliste

metode for å måle objekttypens høydeverdiSynbarhet kodeliste

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen


LokkRistType kodeliste

kodeliste for typer av kumlokk. Lista ble kopiert fra NVDB Datakatalogen versjon 2.05 31.5.2016.


Ledningsnettverkstype kodeliste

oversikt over nettverkstyper, satt sammen av nettverkskomponenter, med en bestemt hensikt. Merknad: Et nettverk utgjør en logisk enhet. Et nettverk kan være knytta til andre nettverk, men da oftest på bestemte tilkoplingspunkter.


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.