Naturvernområder-4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse: spesifikasjonen beskriver områder vernet etter lov om naturvern. Områdetypene er; nasjonalpark, naturreservat, landskapsvernområde, dyre-, fugle- og plantefredningsområde. Ved siden av naturvernloven, gir biotopvernbestemmelsene i viltloven og i lakse- og innlandsfiskeloven samt plan- og bygningsloven hjemmel for vern. Svalbardmiljøloven har egne forskrifter som skal sikre vern av verdifulle naturområder, kulturminner og naturen for øvrig. Disse omfattes også av denne spesifikasjonen. I tillegg inngår også administrativt vernede områder. Videre omfatter spesifikasjonen viktige naturområder som har vært eller er under vurdering i en verneprosess

Viser treff 1 - 11 av 11Naturvernområde objekttype

naturvernområde -- Definition -- nature conservation area


ForeslåttNaturverngrense objekttype

avgrenser et verneverdig område -- Definition -- demarcates a conservation-worthy area


ForeslåttNaturvernområde objekttype

verneverdig område under vurdering -- Definition -- protection-worthy area under evaluation


Naturverngrense objekttype

avgrenser et naturvernområde -- Definition -- demarcates a nature conservation area


InternasjonalStatus kodeliste

verneområdets status i ulike internasjonale konvensjoner -- Definition - - status of the protected area in various international conventions


Vernetema kodeliste

nærmere beskrivelse av formålet med vernet enn det som fremgår av elementet verneType Merknad: Egenskapen er spesielt utviklet ved vern etter naturvernloven, Svalbardmiljøloven og viltloven for bruk ved vern -- Definition - - detailed description of the purpose of the protection other than what emerges from protectionType Note: This attribute has been specially developed for protection according to the Nature Conservation Act, Svalbard Environmental Protection Act and the Wildlife Act for use in protected areas


Flyrestriksjon kodeliste

restriksjoner med hensyn til flyging -- Definition - - restrictions regarding flights


Verneform kodeliste

verneformer som sorterer under forskjellig lovverk og restriksjoner -- Definition - - types of protection that come under various regulatory regulations and restrictions


Forvaltningsplan kodeliste

status for eventuell forvaltningsplan for området -- Definition - - status of any management plan for the area