GeotekniskLabProsedyre

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 14 av 14

VanninnholdLabProsedyre

metodebeskrivelse av laboratorieforsøk <engelsk>description of a lab test</engelsk>


LabvingeSkjærProsedyre

metodebeskrivelse av laboratorieforsøk <engelsk>description of a lab test</engelsk>


BenderElementProsedyre

undersøkelse for bestemmelse av skjærbølgehastighet og skjærmodul i laboratoriet<engelsk>determination of shear wave velocity and shear modulus in the laboratory</engelsk>


SkjærLabProsedyre

prosedyre for å bestemme skjærfastheten <engelsk>procedure to determine the shear strength</engelsk>


PocketpenLabProsedyre

er en fjærdrevet apparat som brukes til å måle kompresjonsstyrke ved å trykke et 6.4 mm stempel inn i prøvematerialet. <engelsk>It is a spring operated device used to measure compressive strength by pushing a 0.25" (6.4mm) diameter loading piston into the material being measured up to a calibration groove machined on the piston 0.25 from the end.</engelsk>


DensitetLabProsedyre

detaljert fremgangsmåte for å bestemme tyngde pr. volumenhet (kN/m3) <engelsk>detailed process to find gravity by unit of space (kN/m3)</engelsk>


TriaksialLabProsedyre

prosedyrer for bestemmelse av skjærfasthet av løsmasser ved treaksialprøving<engelsk>procedure for determination of shear strength of soils by triaxial testing</engelsk>


PermeabilitetProsedyre

metodebeskrivelse av laboratorieforsøk <engelsk>description of a lab test</engelsk>


KornfordelingLabProsedyre

metodebeskrivelse av laboratorieforsøk <engelsk>description of a lab test</engelsk>


ResonansSøyleProsedyre

metodebeskrivelse av laboratorieforsøk <engelsk>description of a lab test</engelsk>


KonusLabProsedyre

konus slippes fritt ned i leirprøven og nedtrengningen måles, deretter knas prøven godt før forsøket gjentas på den omrørte prøven. Merknad: Denne metoden brukes når man vil finne skjærfastheten Su for leire både i uomrørt og omrørt tilstand. <engelsk>cone is released and penetration is measured, the sample is knead/stirred and the test is repeated on the disturbed sample. Note: This method is used when you want to find the shear strenght Su for clay in undisturbed and disturbed condition.</engelsk>


PlastisitetsGrenseProsedyre

metodebeskrivelse av laboratorieforsøk <engelsk>description of a lab test</engelsk>


ØdometerLabProsedyre

prøven bygges inn i en stålring som siden plasseres i en prøverigg, i riggen belastes endeflaten av prøven mens sammenpressingen leses av på deformasjonsmåleren. Merknad: Dette er den mest vanlige metoden for å bestemme stivhet av jord. Det er flere subtyper avhengig av hvordan belastningen blir påført prøven. <engelsk>the sample is placed in a steel ring which is located in a test rig, the sample is loaded and the compression is read off from the deformation gauge. There are several subtypes depending on how the weight on the sample is loaded.</engelsk>


EnaksialProsedyre

et 10cm langt prøvestykke som er tatt direkte fra prøvesylinderen settes inn i en apparatur som kan påføre aksial deformasjon. Merknad: Maksimal last og deformasjon leses av der kurven indikerer at brudd er oppstått og dermed kan udrenert skjærstyrke bestemmes. <engelsk>a 10 cm sample is moved directly from a sylinder and is put into a device that can inflict axial strain. Note: Maximum load and deformation is read of where the curve indicate a rupture and with this information the undrained shear strength can be determined.</engelsk>