Samferdsel generell 4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse: spesifikasjonen inneholder objekttyper som ikke er dekket opp av vegnett, vegsituasjon, bane eller noen av de andre fagområdene som omhandler samferdsel. Objekttyper som er felles for alle fagområdene er også plassert her

Viser treff 1 - 23 av 23Flyrute objekttype

fast strekning for flygning med fly -- Definition -- permanent airplane route


SamferdselOmråde objekttype

område for all samferdsel, uten nærmere presisering av hvilken type samferdsel området er brukt til -- Definition -- area for all traffic, without further specification of what type of transport the area is used for


Traktorvegkant objekttype

avgrensning av traktorveg -- Definition -- delimitation of tractor road


Vinterveg objekttype

veg som bare er farbar om vinteren. -- Definition -- road which is passable only in the winter


AnnenBåtrute objekttype

båtrute som ikke kan karakteriseres som passasjer- eller bilferje -- Definition -- boat route which cannot be characterised as passenger ferry or car ferry


Snøscooterløype objekttype

merka løyper for kjøring med snøskuter, åpne for allmennheten. Løypene hjemlet ved forskrifter gitt av Fylkesmannen -- Definition -- marked trails for snow scooter driving, open to the general public. Trails founded on the regulations laid down by the County governor


Sti objekttype

tydelig tråkk i terrenget som er markert gjennom års bruk eller tilrettelagt for ferdsel til fots -- Definition -- distinct path in the terrain which has become pronounced through many years' use or prepared for general travel on foot.


Passasjerferjestrekning objekttype

båtrute beregnet på person- og varetransport -- Definition -- ferry route for transportation of people and goods


Lysløype objekttype

løypetrasé som har belysning -- Definition -- trail route with lighting


SamferdselOmrådegrense objekttype

avgrensning av samferdselsområde -- Definition -- delimitation of traffic area


RuteGenerell objekttype

rute for ferdsel generelt -- Definition -- route for general ??traffic/travel


Barmarksløype objekttype

tradisjonelle kjørespor/traktorveger i utmark hvor motorisert ferdsel på barmark er tillatt for allmennheten, etter forskrift gitt av Fylkesmannen -- Definition -- traditional driving tracks/tractor roads on uncultivated land where motor traffic for the general public is permitted on snowless ground in accordance with the regulations laid down by the County governor


Helikoptertrasé objekttype

trafikkrute for helikoptertrafikk mellom oljeinstallasjoner og fastland -- Definition -- route for helicopter traffic between oil installations and the mainland.


Traktorveg objekttype

veg som hele året (eller deler av året) ikke egner seg for vanlig bilkjøring, men som er farbar med traktor -- Definition -- road not suitable for ordinary year-round (or only seasonal) car traffic, but which is passable by tractor


Samferdselsknutepunkt objekttype

representerer knutepunkt for overgang mellom ulike samferdselsformer -- Definition -- represents hubs for transfer between different means of transportation


SnøscooterløypeType kodeliste

ulike typer snøskuterløyper som tillates med hjemmel i "Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag" -- Definition - - various types of snowscooter trails which are allowed pursuant to the "Regulations relating to the use of motorised vehicles on uncultivated land and on frozen watercourses"


BarmarksløypeType kodeliste

type barmarksløyper -- Definition - - type of snowless ground trail