Generelle kodelister

Kystverket Ukjent 1.0

pakke

Beskrivelse: kodelister som ikke er knyttet til noe spesielt fagområde

Viser treff 1 - 4 av 4


Høydereferanse kodeliste

koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt -- Definition - - coordinate registration carried out on the top or bottom of an object


Arealverdiindikator kodeliste

indikasjon som viser i hvilken grad man kan forvente innsigelser dersom det foretas endringer i arealdisponeringen Merknad: Må ikke forveksles med kartleggingsstandarder, FKB A-D som angis områdevis innen en kommune. -- Definition - - indication which shows to what extent one may expect objections if changes to the land-use plan are made Note: Must not be confused with mapping standards, FKB A-D which are indicated area by area within a municipality.


TidReferanse kodeliste

referansesystem for angivelse av tid -- Definition - - reference system for statement of time